Radni Pokaż więcej

0
Radni

Radni miejscy Anna Rożek oraz Paweł Szewczyk złożyli zapytanie do prezydent miasta w sprawie bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych. Chodzi o wysoką skarpę ze ścieżką dla cyklistów przy ulicy Legionów Polskich i brak barier zabezpieczających. O poprawę bezpieczeństwa rowerzystów korzystających ze…

0
Radni

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Słupsku przyjęta została uchwała dotycząca woli zawarcia porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk – Ustka. Ta decyzja umożliwia bezpośrednie pozyskiwanie środków inwestycyjnych na tej samej zasadzie, jaka dotyczyła Trójmiasta. Podczas ostatniej…

0
Radni

Wczoraj radni podczas sesji zagłosowali przeciwko zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Westerplatte-Hubalczyków” i „Górna” w Słupsku. Tym samym w znajdującym się tam wąwozie nie powstaną bloki mieszkaniowe. Podczas wczorajszej sesji Rady Miejskiej w Słupsku pod głosowanie został poddany…

0
Radni

Radny Rady Miejskiej w Słupsku Bogusław Dobkowski złożył zapytanie do władz miasta w sprawie poprawy bezpieczeństwa uczniów uczęszczających do szkół przy ulicy Zaborowskiej. Radny apeluje o budowę przejścia dla pieszych, tak potrzebnego w tej szybko rozwijającej się części miasta. Do…

0
Radni

Na wczorajszej (30 marca) sesji Rady Miejskiej w Słupsku radni przyjęli uchwałę, która upoważnia prezydent Krystynę Danilecką-Wojewódzką do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta. Upoważnienie dotyczy wyłącznie udzielania pomocy uchodźcom z Ukrainy. Jednym z punktów wczorajszej sesji…

1
Radni

Radny Bogusław Dobkowski złożył zapytanie do władz miasta w sprawie standardów utrzymania czystości w dzielnicy Zachód. Część ulic nie została objęta stałym utrzymaniem, a śmieci z Legionów Polskich i dróg przyległych mają być wywożone raz na dwa tygodnie. Według pisma,…

0
Radni

W miniony czwartek Zarząd Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przedstawił swoje stanowisko w sprawie inicjatywy grupy radnych Rady Miejskiej w Słupsku dotyczącej przejęcia udziałów w szpitalu. W piśmie czytamy m.in. o kwocie prawie 6 milionów złotych, które to szpital w latach 2015-2021…

0
Radni

Podczas wczorajszej sesji miejskich radnych podjęto temat uzyskania przez miasto udziałów w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Słupsku. Radny Tadeusz Bobrowski argumentował pomysł tym, że miasto zainwestowało w budowę szpitala ponad 21 milionów złotych, a teraz jest on spółką prawa handlowego…

0
Radni

Dziś, 17 stycznia, odbyła się zdalna sesja Rady Miejskiej zwołana na wniosek prezydenta Słupska. Radni zajęli się sprawą przeprowadzenia konsultacji dotyczących zmiany granic administracyjnych miasta. Rozpatrywano także obejmującą 12 punktów deklarację miasta wobec mieszkańców 6 sołectw, które mają zostać włączone…

0
Radni

Podczas przedświątecznej sesji Sejmiku Samorządowego Województwa Pomorskiego radni przyjęli plan finansowy na 2022 rok. W budżecie widnieje ponad 1,3 miliarda złotych po stronie wydatków i około 1,2 miliarda złotych po stronie dochodów. Wraz z budżetem została także przyjęta Wieloletnia Prognoza…

0
Radni

Ostatnia tegoroczna sesja Rady Miejskiej w Słupsku w większości poświęcona była uchwaleniu budżetu miasta na 2022 rok. Przedstawiciele poszczególnych klubów radnych wskazywali na niedostatki i brak ujęcia w projekcie uchwały zgłaszanych wcześniej zadań. Podczas dzisiejszej sesji prowadzonej zdalnie radni miejscy…

0
Radni

W najbliższą środę, 29 grudnia odbędzie się ostatnia w tym roku sesja Rady Miejskiej, podczas której słupscy radni będą głosować za przyjęciem budżetu miasta na 2022 rok. W planach jest także podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta…

0
Radni

Słupski radny Bogusław Dobkowski złożył interpelację do prezydenta miasta w sprawie możliwości zainstalowania pompy cieplnej w wykopie budowanego zbiornika retencyjnego pod boiskiem Rolniczaka przy ulicy Szczecińskiej. W tym tygodniu radny otrzymał odpowiedź. Trwa prowadzona przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku…

2
Radni

Podczas sesji Rady Miejskiej w Słupsku radni uchwalili Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na lata 2021-2027 dla Słupska i gmin. Jednym z założeń jest systematyczny zakup autobusów elektrycznych. Przyjęta przez radnych Słupska uchwała efektem ustawy o elektromobilności i paliwach…

0
Radni

Do 30 czerwca 2022 roku właściciele nieruchomości muszą złożyć obowiązkową deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw. O sposoby składania deklaracji inne niż przez internet pyta radna miejska Beata Chrzanowska. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to…

0
Radni

Słupski radny Bogusław Dobkowski wystosował zapytanie do władz miasta w sprawie lokalizacji zbiornika retencyjnego, planowanego u zbiegu ulic Piłsudskiego i Małcużyńskiego. Zdaniem radnego jego usytuowanie jest nietrafione, a inwestycja mogłaby powstać w parku im. PCK lub w sąsiedztwie garaży przy…

0
Radni

Dzisiaj Rada Miejska w Słupsku zdecydowała podczas sesji o wysokości wynagrodzenia prezydent miasta Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej. Rajcy miejscy zajęli się także ustaleniem kryteriów przyznawania i wysokości diet dla radnych. Porządek obrad dzisiejszej sesji miejskich radnych zawierał punkty dotyczące podwyżki uposażenia prezydenta…

0
Radni

Słupski radny Rady Miejskiej Bogusław Dobkowski złożył interpelację do prezydenta miasta, dotyczącą kosztów budowy bloków komunalnych przy ulicy Długiej i Płowieckiej w Słupsku. Cena metra kwadratowego nowych mieszkań będzie o wiele wyższa niż średnia dla województwa pomorskiego. Na początku października…

0
Radni

Dzisiaj odbyła się XXXVI sesja Rady Miejskiej w Słupsku. Podczas posiedzenia najwięcej emocji i dyskusji wzbudziły projektowane zmiany w budżecie miasta oraz podniesienie stawki podatku od nieruchomości. Podczas XXXVI sesji Rady Miejskiej w Słupsku radni dyskutowali przede wszystkim o projektach…

0
Radni

Przystanek autobusowy pod szpitalem wojewódzkim przy ulicy Hubalczyków dalej jest bez wiaty. Po raz kolejny radna miejska Anna Rożek złożyła w tej sprawie oficjalne zapytanie. Tym razem radna zwraca także uwagę na brak troski o kierowców autobusów. Radna Anna Rożek…

0
Radni

Radni nie zgodzili się z propozycją władz miasta na wydanie 182 tysięcy złotych na instalację paneli fotowoltaicznych na dachu Nowego Teatru w Słupsku. W konsekwencji ratusz wniósł autopoprawkę i wykreślił to zadanie z projektu uchwały. Pomysł budowy instalacji fotowoltaicznej na…

0
Radni

Radna Rady Miejskiej Anna Mrowińska złożyła zapytanie o powody nieprzystąpienia Słupska do programu Czyste Powietrze. Program ten ma pomagać mieszkańcom gmin w wymianie źródeł ciepła i termomodernizacji domostw. Radna Rady Miejskiej w Słupsku złożyła oficjalne zapytanie o powody nieprzystąpienia miasta…

0
Radni

Radna Miejska Beata Chrzanowska złożyła interpelacje w sprawie modernizacji ronda im. Praw Kobiet. Na potrzebę zmian na tym skrzyżowaniu wskazuje notoryczne zalewania wodami opadowymi posesji przy zbiegu ulic Piłsudskiego i Małcużyńskiego. Sposób wykonania skrzyżowania typu rondo na zbiegu ulic Piłsudskiego…

0
Radni

Podczas majowej sesji Rady Miejskiej w Słupsku uchwalono nadanie rondu u zbiegu ulic Małcużyńskiego i Piłsudskiego imienia Praw Kobiet. Do teraz nie odbyła się jednak oficjalna uroczystość nadania mu nazwy. Nadanie skrzyżowaniu okrężnemu u zbiegu ulic Piłsudskiego i Małcużyńskiego imienia…

1 2 3 9