K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Zakład mączki rybnej na obrzeżach Słupska

1

Mieszkańcy Włynkówka i graniczących z nim terenów Słupska zaniepokojeni są wiadomościami o mającej powstać w rejonie Specjalnej Strefy Ekonomicznej firmy produkującej mączkę rybną. Lokalizacja tego typu zakładów w Polsce za każdym razem generuje głosy głębokiego sprzeciwu i niepokój lokalnych społeczności, ponieważ dla nich oznacza to wytwórnię uciążliwego fetoru, który dociera wszędzie, daleko poza granice funkcjonowania samych przedsiębiorstw. Mieszkańcy Włynkówka twierdzą, że inwestycja planowana jest po cichu, bez konsultacji społecznych w tej sprawie. Tymczasem Wójt Gminy Słupsk o przedsięwzięciu informował… na stronie BIP:

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 15 lutego 2016 roku wydana została decyzja znak OS.6220.1.20.2015 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na «Budowa zakładu produkcji mączki rybnej oraz olejów rybnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanego na działce numer 250/3 w obrębie Włynkówko, Gmina Słupsk w rejonie Specjalnej Strefy Ekonomicznej», na wniosek PTP FORMA Sp. z o.o. Decyzja została wpisana pod Nr 6/2016 w publicznie dostępnym wykazie danych ‒ https://system.sios.pl/search. Jednocześnie zawiadamiam o możliwości wglądu do dokumentów opiniujących i uzgadniających w przedmiotowej sprawie wydanych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku”.

Jak się dowiedzieliśmy, spotkanie zaniepokojonych inwestycją mieszkańców z kierownictwem Gminy Słupsk odbędzie się we wtorek, 16 stycznia 2018 roku, o godzinie 11 w siedzibie władz samorządowych.

(jwb)

DyskusjaJeden komentarz