K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Nawet 3,5 miliona dofinansowania na remont zabytku

0

Tylko do 20 stycznia władze Ustki prowadzić będą nabór wniosków o dofinansowanie kosztów remontu obiektów znajdujących się na terenie miasta i wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków. Określone zostały trzy dostępne limity wsparcia: do 150 tysięcy złotych, do 500 tysięcy złotych oraz do 3,5 miliona złotych. Wnioski mogą składać osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.
.
W zakresie dofinansowania znalazły się prace konserwatorskie, restauratorskie czy roboty budowlane, w tym:
1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich,
2) przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych,
3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej,
4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich,
5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz,
7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku,
8) stabilizacja konstrukcyjna części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku,
9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki,
10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności,
11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych,
12) modernizacja instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności,
13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków
archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych,
15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących oryginalnych elementów
zabytkowego układu parku lub ogrodu,
16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do ww. rejestru,
17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.
.
Jak informuje Eliza Mordal, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Ustka, wysokość wsparcia wynosi do 98 procent wartości inwestycji. Pieniądze zostaną wypłacone po zakończeniu realizacji zadania, przy czym wnioskodawca musi zapewnić minimalnie 2 procent wkładu własnego.
.
Zarządcy i właściciele obiektów zabytkowych na zgłoszenia mają czas do piątku, 20 stycznia 2023 roku. Nabór wniosków prowadzony przez miasto Ustka odbywa się w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków i stanowić będzie podstawę do wyłonienia zadań, które miasto zgłosi do dofinansowania. (opr. jwb)

Skomentuj