K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Opieka wytchnieniowa czeka

0

Opiekunowie osób niepełnosprawnych i trwale niezdolnych do samodzielnej egzystencji nie mają urlopów od swoich obowiązków, które angażują ich niemal przez całą dobę. Szansą na chociaż krótki odpoczynek lub wolny czas na załatwienie spraw osobistych jest program opieki wytchnieniowej.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku uruchamia kolejną edycję programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa 2023”, który jest finansowany przez Fundusz Solidarnościowy. Prowadzony już jest nabór zgłoszeń do udziału w tym programie, który jest adresowany do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z nim.

Słupski MOPR – jak informuje na swojej stronie internetowej – na wytchnieniowy pobyt dzienny pozyskał środki w wysokości 195.840 zł, które zostaną przeznaczone na opiekę nad osobami niepełnosprawnymi (w tym dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności) w czasie, kiedy ich opiekunowie będą mogli odpocząć lub załatwiać swoje sprawy. Natomiast na pobyt całodobowy w ośrodkach wsparcia – placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością wpisanych do rejestru wojewody – lub w innych miejscach wskazanych przez uczestnika programu (przy pozytywnej opinii realizatora programu) słupski ośrodek pozyskał kwotę 57.383,89 zł.

Nabór zgłoszeń prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania limitu środków i miejsc. Dokumenty rekrutacyjne do pobrania zamieszczone są na stronie internetowej słupskiego MOPR-u (mopr.slupsk.pl/strona/nabor-zgloszen-osob-z-niepelnosprawnosciami-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023). Osoby zgłaszające się proszone są o dołączenie ksero orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Szczegóły programu i niezbędne informacje o nim można uzyskać telefonując pod numer 59 814 28 15 lub korzystając z poczty elektronicznej: [email protected]. (opr. rkh)

Fot. MOPR Słupsk

Skomentuj