K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

ZUS przypomina o zaświadczeniach ze szkoły i uczelni

0

Pracownicy Zakładu ubezpieczeń Społecznych pod koniec roku szkolnego i akademickiego przypominają uczniom i studentom, którzy pobierają rentę rodzinną, o zasadach jej wypłacania.

Jak informuje regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa pomorskiego Krzysztof Cieszyński, renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny zmarłego emeryta, rencisty lub osoby, która w chwili śmierci spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Uprawnionymi do pobierania świadczenia są dzieci, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione. Prawo takie otrzymują także wnuki, rodzeństwo i inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności, z wyjątkiem dzieci przyjętych na wychowanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka. Osobom tym przysługuje jedna łączna renta rodzinna, która w razie konieczności jest pomiędzy nich dzielona w równych częściach. Minimalna wysokość renty rodzinnej od 1 marca 2017 roku wynosi 1 tysiąc złotych.

Renta rodzinna przysługuje do ukończenia 16 lat. Po osiągnięciu tego wieku można ją otrzymywać do 25. roku życia, pod warunkiem pobierania nauki w szkole. ZUS przyznaje i wypłaca to świadczenie na okres roku szkolnego, łącznie z wakacjami. Uczniom renta rodzinna wypłacana jest do końca sierpnia, a studentom do końca września. Jeżeli szkoła czy uczelnia w pierwszym zaświadczeniu wskaże całkowity okres trwania nauki, ZUS będzie wypłacał świadczenie przez cały ten czas, zachowując prawo do kontroli, czy nauka jest faktycznie kontynuowana. Jeśli jednak pełny okres nauki nie został wskazany, należy najpóźniej w ciągu miesiąca od ostatniej wypłaty złożyć wniosek wraz z zaświadczeniem o kontynuowaniu nauki. Inaczej świadczenie nie będzie wypłacane. Wniosek w wypadku uczniów trzeba złożyć do końca września, studenci natomiast mają czas do końca października.

Uczeń, który po maturze dostał się na studia, aby otrzymać rentę za wrzesień, musi dostarczyć zaświadczenie z uczelni najpóźniej do końca września. Formalny dokument informujący, że jest studentem, wymagany jest na początku października.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.