K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Decyzja do wyjaśnienia i oświadczenie

1

Gmina Słupsk wystąpiła z wnioskiem o wszczęcie postępowania wyjaśniającego w sprawie wydanej już decyzji środowiskowej dla zakładu produkcji mączki rybnej we Włynkówku. Jest to pokłosie dyskusji, która miała miejsce podczas wczorajszego posiedzenia Rady Gminy Słupsk.

Podstawą do wzruszenia decyzji środowiskowej, jak poinformował Adam Jaśkiewicz, zastępca wójta, stały się uwagi wniesione przez mieszkańców pobliskich miejscowości. Teraz chodzi o wyjaśnienie okoliczności i uwarunkowań, które wcześniej pozwoliły wydać pozytywną dla inwestora decyzję. Konieczne także stało się wyjaśnienie, czy wszystkie uwarunkowania i oddziaływania tej inwestycji były uwzględnione w procedurze decyzyjnej.

Ten wniosek nie oznacza unieważnienia decyzji środowiskowej, a więc pozwolenie na budowę fabryki mączki rybnej nadal obowiązuje.

***

Oświadczenie w tej sprawie wydała także wójt gminy Słupsk, Barbara Dykier. Poniżej zamieszczamy pełną jego treść.

Wobec wagi społecznej planowanej inwestycji oraz podnoszonych obaw dotyczących jej skutków dla środowiska, chciałabym poinformować, że w dniu dzisiejszym wznowiłam postępowanie w sprawie zakończonej wydaniem decyzji ostatecznej z dnia 15.02.2016 dotyczącej w/w inwestycji.

Nawiązując do pojawiających się w mediach informacji czuję się w obowiązku wyjaśnić, że fakt wydania postanowienia o wznowieniu postępowania nie powoduje wstrzymania procesu inwestycyjnego i samo w sobie nie powoduje jeszcze utraty mocy decyzji środowiskowej. Stanowi jedynie podstawę do oceny zarzutów i zgłoszonych wniosków co do przeprowadzonego i zakończonego już postępowania. Wynik wznowionego postępowania może dopiero doprowadzić do uchylenia, modyfikacji lub utrzymania wcześniej wydanej decyzji środowiskowej. Na obecnym etapie nie mogę przesądzić o finale sprawy. Jednak mogę i chcę złożyć deklarację, ze wszystkie zgłoszone wątpliwości dotyczącej wydanej decyzji zostaną rozpatrzone w oparciu o kryterium prawa, przy udziale społeczeństwa i osób mających specjalistyczną wiedzę. Tylko to zagwarantuje właściwy efekt postępowania i pozwoli rozwiać obawy mieszkańców.

Pragnę również zaapelować do wszystkich biorących bezpośredni lub pośredni udział w niniejszej sprawie, w tym do mediów, instytucji, organizacji i zaprzyjaźnionych samorządów o rzetelne przekazywanie informacji, które nie spowodują powstania nieuzasadnionych przekonań w opinii społecznej co do istoty sprawy.

(opr. rkh)

DyskusjaJeden komentarz