K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Prezydent przeciwko ankiecie

0

Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Słupsku ukazał się raport pokontrolny inspekcji pracy. W dokumencie zwrócono uwagę na nieprzestrzeganie przepisów BHP i uchybienia dotyczące rozwiązania stosunku pracy z zatrudnionymi.

Poprzednią kontrolę Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła w grudniu 2015 roku. Od tego czasu do urzędu miejskiego jako pracodawcy nie wpłynęły żadne wnioski lub zalecenia. Obecna inspekcja miała miejsce na przełomie sierpnia i lipca 2017 roku. Podczas audytu kontrolerzy PIP-u sprawdzili przestrzeganie przepisów prawa pracy, nawiązywania stosunku pracy oraz przeciwdziałania mobbingowi.

W protokole można znaleźć informację, że na żądanie inspektorów pracy sekretarz miasta nie potrafił wskazać zasad i kryteriów awansu w ratuszu. Kontrolujących powiadomiono jedynie, iż urząd jest w trakcie opisu i wartościowania stanowisk, co pomoże w wyznaczeniu ścieżek karier. Ponadto zwrócono uwagę na liczne uchybienia z zakresu przepisów bhp. Zauważono, że w związku z ruchem turystycznym i wizytami mieszkańców, pomieszczenia sanitarne mogą być przepełnione. W dokumencie między innymi wskazano także na brak właściwego zabezpieczenia przewodów elektrycznych czy brak oznakowania wysokich progów. Nie ma również wykazu osób przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy.

Analizie poddano również – wyrywkowo – czas pracy 30 zatrudnionych osób w magistracie. Stwierdzono, że kierowcom wypłacany jest ryczałt za nadgodziny, choć w ewidencji czasu pracy nie wykazano wykonywania zadań służbowych w godzinach nadliczbowych.

W przypadku kontroli działań antydyskryminacyjnych, inspektorzy poprosili prezydenta o przeprowadzenie wśród pracowników anonimowej ankiety mobbingowej. Robert Biedroń jednak odmówił. Swoją decyzję argumentował tym, że w ratuszu funkcjonuje już procedura antymobbingowa, a pracownicy zostali przeszkoleni, jak przeciwdziałać takim zachowaniom. Ponadto anonimowe wypowiedzi budzą w prezydencie wątpliwości etyczne i celowościowe.

Dwa lata temu związki zawodowe w ratuszu przeprowadziły takie badanie ankietowe. Jego wyniki nie stawiały wtedy ratusza w najlepszym świetle.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.