K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Kliny z opóźnieniem

0

Słupskie kliny zieleni, czyli parki, skwery i zieleńce, zapowiadane od końca 2016 roku, powstaną, chociaż z lekkim opóźnieniem – informuje wiceprezydent Marek Biernacki. Powodem opóźnienia jest konieczność doprojektowania elementów, których nie uwzględniono w zwycięskich projektach, a które uznano za niezbędne.

Realizację projektu „Słupskie kliny zieleni”, czyli budowę nowych parków, skwerów i zieleńców oraz rozwijanie istniejących ratusz zapowiadał od końca 2016 roku. Ma być realizowany w rejonach alei Brzozowej i ulicy Nad Śluzami, obszarze Stawku Łabędziego aż do ulicy Kaszubskiej, w okolicach ulic Hubalczyków i Aluchny-Emelianow, ulicy Zaborowskiej, Szafranka, skweru przy ulicy Lutosławskiego, skrzyżowania ulic Solskiego, Niedziałkowskiego i Krasińskiego oraz na kilkunastu ulicach śródmieścia. W zakres projektu mają wejść nowe nasadzenia wielogatunkowych roślin rodzimych, odtworzenie szpalerów przyulicznych, ogólnodostępne strefy do wypoczynku i grillowania, place zabaw dla dzieci, ścieżki spacerowe i biegostrada. Maja powstać też miejsca pod siłownie zewnętrzne, elementy małej architektury i dokonana ma zostać wymiana nawierzchni utwardzonej.

Celem projektu jest zwiększenie powierzchni terenów zieleni miejskiej. Tereny objęte projektem to obszar ponad 15 ha, a ponad 6 ha to dodatkowa powierzchnia biologicznie czynna. Konkretnie chodzi o kompleksowe uporządkowanie i zagospodarowanie terenów zielonych, zwiększenie różnorodności biologicznej miasta oraz ochronę przyrody. Powstać mają budki i poidełka dla ptaków, domki dla owadów oraz łąki kwietne zamiast trawników. W efekcie tych działań ma nastąpić poprawa jakości powietrza i podniesienie poziomu życia mieszkańców poprzez redukcję CO2 i poprawę poziomu wilgotności atmosfery. Ma się również poprawić jakość wód powierzchniowych i podziemnych.

W założeniu pomysłodawców ma to podnieść ogólną atrakcyjność miasta jako miejsca zamieszkania. Jak informuje wiceprezydent Marek Biernacki, opóźnienie realizacji wynika m.in z konieczności dodania elementów tzw. małej architektury, punktów oświetleniowych czy chodnika, których w projekcie nie ma, ale domaga się ich natura terenu. Całość ma być zakończona do końca roku 2019.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.