K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Osamotniona księga

0

Sąd Okręgowy w Słupsku rozpatrywał dziś zażalenie prezydenta miasta na umorzenie postępowania dotyczącego tzw. białej księgi. Na rozprawie nie pojawił się żaden przedstawiciel Urzędu Miejskiego.

W lutym Prokuratura Okręgowa w Słupsku umorzyła śledztwo badające nieprawidłowości przy budowie akwaparku. Dochodzenie było prowadzone na podstawie złożonej przez prezydenta tzw. białej księgi, w której udokumentowano błędy popełnione przy realizacji inwestycji. Obecna ekipa rządząca zarzuca w niej byłym władzom miasta niegospodarność i niedopełnienie obowiązków. Sprawa dotyczy umowy na dzierżawę działki w sąsiedztwie akwaparku i porozumienia przy budowie drogi prowadzącej do obiektu z firmą Eko-Industry. Zdaniem obecnych sterników Słupska, samorząd w wyniku tej umowy poniósł straty w wysokości 2.142.000.

Decyzja prokuratury była nieprawomocna i prezydentowi miasta przysługiwało prawo do odwołania się od niej, z czego skorzystał. Dziś przed Sądem Okręgowym w Słupsku odbyła się rozprawa dotycząca skargi prezydenta na anulowanie śledztwa. Na wokandzie jednak nie pojawił się żaden reprezentant ratusza. Sąd podtrzymał decyzję prokuratora i nie dopatrzył się powodu, aby wznawiać postępowanie.

Sąd nie dopatrzył się, by w tej sprawie zachodziły tak zwane bezwzględne przyczyny odwoławcze, które powodowałyby konieczność uchylenia orzeczenia niezależnie od podniesionych w zażaleniu zarzutów. Wobec stwierdzenia braku przesłanek o charakterze bezwzględnym, z powodu których konieczne byłoby uchylenie zaskarżonego postanowienia w dalszej kolejności należało odnieść się do zarzutów podniesionych w zażaleniu. Z uwagi na ogólnikowe sformułowanie podniesionego na wstępie zarzutu w postaci naruszenia przepisów postępowania, a w szczególności art. 297 kpk poprzez niewyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy, właściwym jest odnieść się chronologicznie kolejno do uchybień wskazanych w części motywacyjnej rozpatrywanego środka odwoławczego jako swoistych rozwinięć zasadniczego zarzutu – uzasadniała Agnieszka Niklas-Bibik, sędzia Sądu Okręgowego w Słupsku

W uzasadnieniu wyroku podkreślono, że były prezydent miasta otrzymał od członków ówczesnej rady miasta absolutorium. Oznacza to, iż nie ma podstaw do formułowania wobec niego zarzutu niegospodarności. Prokuratura Okręgowa już w czerwcu zeszłego roku odmówiła wszczęcia postępowania, ale po zażaleniu prezydenta Słupska uchylono decyzję i rozpoczęto śledztwo. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.