K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

PKW o okręgach

0

Gmina Nowa Wieś Lęborska nie została jeszcze podzielona na okręgi wyborcze. Po zaskarżeniu przez wyborców uchwały o tym stanowiącej sprawą zajmował się już komisarz wyborczy w Słupsku. Od postanowienia komisarza odwołano się do Państwowej Komisji Wyborczej.

Kontynuujemy temat dotyczący podziału gminy Nowa Wieś Lęborska na okręgi wyborcze. Przypomnijmy: w marcu nowowiejscy radni podjęli decyzję o podziale sołectwa Nowa Wieś Lęborska na dwa jednomandatowe okręgi wyborcze. Uchwała została zaskarżona do komisarza wyborczego w Słupsku, który postanowieniem z 9 kwietnia stwierdził, że podział na okręgi wyborcze dokonany przez Radę Gminy Nowa Wieś Lęborska jest niezgodny z prawem. Jednocześnie wskazał, że wyborcy nie podali w zaskarżeniu daty urodzenia lub numerów ewidencyjnych PESEL. Odwołano się więc do Państwowej Komisji Wyborczej, która w poniedziałek, 7 maja, podjęła w tej sprawie postanowienie wskazując, że racja leży po stronie wyborców. W uzasadnieniu czytamy:

Żądanie przez Komisarza Wyborczego w Słupsku podania dat urodzenia lub numerów ewidencyjnych PESEL wyborców, którzy podpisali się pod skargą, nie ma podstawy prawnej. Zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu wyborczego na ustalenia rady gminy w sprawach okręgów wyborczych wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do komisarza wyborczego w terminie 5 dni od daty podania do publicznej wiadomości uchwały w tej sprawie. Przepis ten nie przewiduje zatem wymogu podawania obligatoryjnie np. daty urodzenia albo numeru ewidencyjnego PESEL wyborców, którzy podpisują skargę. Oczywistym jest, że wskazane dane osób podpisujących skargę, tj. z całą pewnością imię i nazwisko oraz np. adres zamieszkania, powinny umożliwiać komisarzowi wyborczemu ustalenie, czy skargę wnieśli uprawnieni do tego wyborcy”.

Jednocześnie PKW nie zakwestionowała postanowienia komisarza wyborczego w Słupsku w części dotyczącej stwierdzenia, że podział na okręgi wyborcze dokonany przez Radę Gminy Nowa Wieś Lęborska uchwałą z dnia 27 marca 2018 roku jest niezgodny z prawem i wezwał radę do dokonania podziału gminy na okręgi wyborcze zgodnie z prawem w wyznaczonym przez komisarza wyborczego terminie.

Z analizy układu przestrzennego gminy, w powiązaniu z liczbą mieszkańców poszczególnych sołectw na obszarze gminy, wynika, że możliwe jest dokonanie zgodnego z prawem podziału na okręgi wyborcze, w którym sołectwo Nowa Wieś Lęborska zostanie podzielona na 3 okręgi wyborcze, zgodnie z przysługującą po dokonaniu wstępnego podziału normą przedstawicielstwa dla tej jednostki, tj. 2,868”.

W najbliższym czasie ma odbyć się sesja rady gminy Nowa Wieś Lęborska, rozpatrująca wskazane postanowienia.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.