K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Lęborski rynek alkoholowy

0

Urząd Miejski w Lęborku przyjmuje uwagi i wnioski – w formie tradycyjnej lub elektronicznej – dotyczące sprzedaży alkoholu. Działania mają związek z nowymi regulacjami prawnymi, które weszły w życie 9 marca tego roku.

Znowelizowana ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi weszła w życie z dniem 9 marca 2018 r. W związku z tym Rada Miejska w Lęborku zobowiązana jest do podjęcia – w terminie sześciu miesięcy od wejścia w życie ustawy – nowych uchwał określających maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Ustalone zostaną również zasady usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. W sprawie handlu alkoholem postanowiono przeprowadzić ankietę.

Ankieta prowadzona jest przy okazji szerokiej akcji informacyjnej i do mieszkańców Lęborka, i do przedsiębiorców prowadzących handel napojami alkoholowymi na naszym terenie – wyjaśnia Sławomir Tutakowski z referatu spraw społecznych UM w Lęborku. W ankiecie jest kilka pytań, które bezpośrednio dotyczą projektów uchwał. Między innymi pytamy o to, czy mieszkańcy są za tym żeby zwiększać liczbę punków sprzedaży, jak oceniają aktualny stan liczbowy, czy są za ograniczeniem nocnej dostępności alkoholu w miejscach, które sprzedają alkohol do spożycia poza miejscem sprzedaży.

Istnieje również – w formie papierowej lub elektronicznej – możliwości składania uwag i wniosków dotyczących sprzedaży alkoholu.

Informacja ta skierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy kształtują rynek alkoholu w mieście – dodaje Sławomir Tutakowski. Chcemy, żeby oni wiedzieli, co się w tym temacie dzieje, żeby mieli możliwość wypowiedzenia się, zgłoszenia swoich uwag i opinii do tych projektów, które są zamieszczone na naszej stronie internetowej. Gor ąco ich do tego zachęcamy.

Opinie i wnioski będą przyjmowane przez referat spraw społecznych lęborskiego ratusza jeszcze do 8 lipca tego roku. Obecnie napoje alkoholowe sprzedawane są w 132 punktach na terenie miasta Lęborka. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.