K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

500+ dla niepełnosprawnych

0

Można już składać wnioski w ramach świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie je rozpatrywał od października. Kto może liczyć na dodatkowe pieniądze i w jakiej wysokości?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje już wnioski w ramach świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Choć jest ono potocznie nazywane 500+ dla niepełnosprawnych, to jednak nie stopień niepełnosprawności jest tu decydujący, a posiadanie ważnego orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Żeby ubiegać się o to wsp[arcie, trzeba łącznie spełniać następujące warunki – wyjaśnia Krzysztof Cieszyński, regionalny rzecznik prasowy województwa pomorskiego ZUS. – Być osobą pełnoletnią, czyli mieć ukończone 18 lat, mieszkać na terytorium Polski, a więc to świadczenie dotyczy także cudzoziemców, którzy tu legalnie przebywają. Nie można natomiast być w więzieniu, albo czasowo aresztowanym. Warunek finansowy natomiast to taki, że łączna wysokość dotychczasowych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych nie może przekraczać 1.600 złotych brutto miesięcznie. Te świadczenia finansowane ze środków publicznych to najczęściej renty i emerytury wypłacane przez ZUS, KRUS czy inne zakłady emerytalno-rentowe, jak chociażby Wojskowe Biuro Emerytalne czy zakład MSWiA. Chodzi tu też o dodatki stałe wypłacane z opieki społecznej. Do tej kwoty bazowej nie są wliczane zasiłki jednorazowe czy też umowy cywilno-prawne takie jak wynajem.

Świadczenie to dotyczy również seniorów, którzy ukończyli 75 lat i Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznał im z tego tytułu dodatek pielęgnacyjny.

To świadczenie nie będzie przyznawane z urzędu, dlatego trzeba złożyć wniosek, a formularz ESUN dostępny jest na naszej stronie internetowej – informuje Krzysztof Cieszyński. – Wniosek może złożyć sam zainteresowany, ale może też działać przez pełnomocnika. Jeżeli ktoś nie posiada zaświadczenia o niesamodzielnej egzystencji, do wniosku dołączyć należy dokumentację medyczną i inne dokumenty, które będą miały wpływ na orzeczenie, takie jak karta badania profilaktycznego, dokumentacja rehabilitacji leczniczej lub zawodowej czy zaświadczenie o stanie zdrowia. Jeśli ktoś ma orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, to warto je do tego wniosku dołączyć.

Wysokość tego świadczenia, jak sama nazwa wskazuje będzie wynosić 500 złotych. Natomiast ci, których łączna kwota obecnego świadczenia znajduje się w przedziale między 1.100 a 1.600 złotych dostaną różnicę między kwotą swoich świadczeń a 1.600 zł.

Na przykład jeżeli ktoś otrzymuje rentę w wysokości 1.300 złotych, to świadczenie dostanie w wysokości 300 złotych – wylicza Krzysztof Cieszyński. – Na rozpatrzenie wniosków ZUS ma 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do jej wydania. Przy czym przez pierwsze dwa miesiące ZUS będzie miał 60 dni na wydanie takiej decyzji. Dotyczy to wniosków, które będą złożone do 30 listopada 2019 roku. Wnioski można składać już teraz, ale ZUS będzie je rozpatrywał dopiero od 1 października, a to dlatego, że ustawa o tym świadczeniu wchodzi w życie właśnie z tym dniem, czyli 1 października.

Szacunkowa liczba osób, które na Pomorzu mogą ubiegać o świadczenie uzupełniające to ponad 45 tysięcy. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.