K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Mandat radnego w komisji doraźnej

0

Podczas wtorkowej sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Słupsku powołana została komisja nadzwyczajna, która ma ustalić, czy radny Paweł Szewczyk korzysta z mienia komunalnego na warunkach uprzywilejowanych. Taki tryb postępowania zaproponowała przewodnicząca rady Beata Chrzanowska, a podstawą był październikowy wniosek mieszkańca wraz z dokumentacją o wygaszenie mandatu radnego.

– Mimo licznych wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego publikowanych w ostatnim czasie, orzecznictwo to jest niejednoznaczne – mówiła przewodnicząca rady. – Aby nie mieć wątpliwości, czy radny korzysta lun nie korzysta z mienia komunalnego na warunkach uprzywilejowanych, zaproponowałam powołanie doraźnej komisji. Zadaniem tej komisji będzie ustalenie związku funkcjonalnego pomiędzy mieniem komunalnym a działalnością gospodarczą radnego. Tylko po wnikliwej analizie dokumentów i przygotowaniu stosownego projektu uchwały, rada będzie miała możliwość wypowiedzenia się w drodze głosowania w tej sprawie.

Radny Szewczyk nie krył zdziwienia, że akurat w tej sprawie powołuje się komisję doraźną. Wcześnie, przy rozpatrywaniu wniosków mieszkańców o wygaszenie mandatu radnego posiłkowano się albo opinią specjalnego zespołu radnych, albo biura prawnego rady. Komisje doraźne były powoływane w sprawach wyjątkowo istotnych dla miasta, takich jak budowa ringu miejskiego czy zmiana granic miasta. Zdaniem radnego, tworzy się w ten sposób precedens, który będzie skutkował powoływaniem komisji doraźnych w sytuacji kolejnych wniosków o wygaszenie mandatu radnego. Podczas tej kadencji były już trzy wnioski w sprawie radnych i żadnego z nich nie poddano głosowaniu przez radę ani nie powoływano komisji doraźnej.

Beata Chrzanowska wyjaśniała, że poprzednie wnioski były personalnie skierowane do niej i dlatego nie były procedowane, a w tej sprawie adresatem jest Rada Miejska w Słupsku, stąd propozycja powołania komisji doraźnej. Renata Czarnecka, radca prawny powiedziała, że projekt uchwały o powołaniu takiej komisji został przez nią zaopiniowany pozytywnie. Istnieją podstawy prawne i merytoryczne przesłanki podjęcia takiego kroku. Komisja doraźna została powołana trzynastoma głosami za, trzema przeciw i przy czterech wstrzymujących się od głosu. Przewodniczącym komisji doraźnej został Wojciech Gajewski, a jego zastępcą Tadeusz Bobrowski. Poza nimi komisję tworzą radni Bogusław Dobkowski, Jan Lange, Małgorzata Lenart i Anna Mrowińska. (rkh)

Skomentuj