K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Aleje pod specjalnym nadzorem

0

Po zachodniej stronie miasta zachowane są trzy wyjątkowej urody przedwojenne aleje jaworowe. Tworzą one charakterystyczny układ przestrzenny dzielnic mieszkaniowych, prężnie rozwijających się w tym rejonie Słupska. Dalsze losy zielonych traktów zostały określone w Planie adaptacji do zmian klimatu miasta Słupska, który radni przyjęli uchwałą w styczniu 2019 roku. Chodzi o ulice Szpilewskiego, Legionów Polskich i Grunwaldzką. Zgodnie z tym dokumentem miasto zobowiązuje się m.in. do działań nakierowanych na ochronę i uzupełnienie jaworowych alei, wskazując na ważne funkcje wiatrochronne, jakie pełnią one dla obszarów narażonych na bardzo silne wiatry zachodnie.
.
Pierwsze efekty zastosowania wytycznych zawartych w planie można już w praktyce obserwować na ulicy Legionów Polskich. Wcześniej jednak w związku z prowadzoną w tam inwestycją drogową o los starych drzew zaniepokoili się mieszkańcy dzielnicy Zachód, obserwujący roboty budowlane. Ich głos wybrzmiał w piśmie radnego Bogusława Dobkowskiego do władz miasta, który dopytywał o możliwość objęcia wskazanej alei ochroną aż do granic z Bierkowem i uzupełnienia braku nasadzeń w szpalerze drzew.
.
Teraz pierwsze spacery aleją przy ulicy Legionów Polskich mogą nareszcie cieszyć mieszkańców. Wydaje się, że spełnione zostały zarówno oczekiwania w zakresie funkcjonalności infrastruktury drogowej, jak i wytyczne dotyczące ochrony starodrzewu.
.
– Miastu zależy, aby aleję przy Legionów Polskich, podobnie jak i dwie pozostałe przy Grunwaldzkiej i Szpilewskiego, zachować dla kolejnych pokoleń w jak najlepszym stanie. Widać to już zwłaszcza na odcinku od Zauchy do Riedla. Ważnym zabiegiem było wyprowadzenie jezdni i ruchu samochodowego z wnętrza alei na zewnątrz, tak aby pozwolić drzewom przetrwać trudny okres prowadzonej inwestycji, a jednocześnie ulokowanie w szpalerze drzew tworzących aleję chodnika i ciągu pieszo-rowerowego. Do tego dochodzą bogate nasadzenia, które są nawiązaniem do klinów zieleni. W miejscach uszczerbków starodrzewu nasadzono już nowe jawory – mówi Paweł Krzemień, kierownik Referatu Rewitalizacji Urzędu Miejskiego w Słupsku.
.
Właściwie zagospodarowane trzy zabytkowe aleje z przewagą tworzących je jaworów mają w niedalekiej przyszłości stanowić spoinę przyrodniczą szybko zmieniającego się krajobrazu miasta po stronie zachodniej. W pierwszej kolejności zmiany następują w otoczeniu ulicy Legionów Polskich.
.
– Jestem spokojny o to, że będzie tam pojawiać się bardzo dużo mieszkańców, rowerzystów, osób biegających, chodzących na spacery. A wszystko to zostanie jeszcze uzupełnione terenami zielonymi wzdłuż ulicy Zaborowskiej, bo przecież przed miastem budowa w tym miejscu w sumie czterech zbiorników retencyjnych wraz z zagospodarowaniem ugorów. Natomiast docelowo wraz z ulicą Szpilewskiego, ulicą Riedla stworzony zostanie piękny kratownicowy układ zieleni, który pozwoli powiedzieć, że faktycznie w sposób nowoczesny i rozumny projektuje się zachodnie dzielnice miasta z uwzględnieniem działań, które mają nas przygotować na zmiany klimatyczne. Chodzi m.in. o retencjonowanie wody starymi alejami, tymi, które jednocześnie zabezpieczają nas przed silnymi wiatrami, zwłaszcza o zachodniej czy północno-zachodniej strukturze róży wiatrów – mówi Paweł Krzemień.
.
Wkrótce ulica Legionów Polskich w dalszym odcinku będzie doprojektowywana. Ma to odniesienie do decyzji administracyjnej o poszerzeniu granic administracyjnych miasta w kierunku Bierkowa od 1 stycznia 2023 roku.
.
Kolejny projekt, czyli zagospodarowanie terenów od granicy z ringiem i dalszym przebiegiem ulicy Grunwaldzkiej z jej aleją jaworową uzyskał wsparcie finansowe w ramach mającej tam powstać strefy inwestycyjnej. Tu także nowa jezdnia wyprowadzona będzie ze szpaleru drzew, natomiast pozostanie w nim ciąg pieszo-rowerowy z chodnikiem. Dodatkowo zachowany zostanie szeroki pas ochronny, aby pozostawić aleję w jak najlepszym stanie i odseparować od terenów przemysłowych.
.
– Ulica ta będzie projektowana w 2023 roku, a realizacja nastąpi w latach 2023-2024. To te 70 milionów, które miasto pozyskało na uzbrojenie powstającego terenu inwestycyjnego. Strefa przemysłowa zlokalizowana będzie w pewnej odległości od ringu, który zabezpieczony zostanie strefą buforową, zielenią izolacyjną – mówi kierownik referatu rewitalizacji. – Wykonawca będzie musiał wykonać inwestycję w trybie zaprojektuj i wybuduj, niejako pod klucz, z całą siecią dróg, oświetleniem, kanalizacją etc. Osią tego terenu będzie aleja Grunwaldzka, natomiast sama jezdnia położona zostanie po południowej stronie alei. Tereny inwestycyjne na zachód od ringu mają sięgać nowego cmentarza i rozciągać się w kierunku Grunwaldzkiej. W sumie strefa będzie przylegać do tego, co po stronie gminnej, ponieważ pola od północnej strony alei mają funkcję przemysłową, jako rozwinięcie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
.
Aleja jaworowa na ulicy Szpilewskiego oceniana jest jako najcenniejsza w Słupsku, zwłaszcza w dalszym odcinku. Tam sytuacja wygląda jednak trochę inaczej niż na Legionów Polskich i Grunwaldzkiej. O ile w wypadku tych dwóch alei wytyczną jest odsunięcie jezdni od drzew o kilka czy kilkanaście metrów, to na Szpilewskiego jezdnia ma być całkowicie wyprowadzona poza obszar starodrzewu.
.
Trzy aleje, które w niedalekiej przyszłości zostaną zagospodarowane na nowo, tworzyć będą dość długie ciągi komunikacyjne. W wypadku ulicy Grunwaldzkiej trasa aż do Strzelina wyniesie 2,4 kilometra, na Legionów Polskich obecnie powstająca ma około 450 metrów, do zbudowania pozostanie 1,1 kilometra, z kolei aleja Szpilewskiego liczyć będzie około 1,7 kilometra. W sumie w granicach miasta po stronie zachodniej powstanie w przebiegu trzech alei niemal 6 kilometrów nowych tras komunikacyjnych. (Joanna Wojciechowicz-Bednarek, fot. Ryszard Hetnarowicz)

Skomentuj