K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Poselska korespondencja kolejowa

0

Zamieszczamy treść korespondencji przekazanej przez posłankę Jolantę Szczypińską, a dotyczącej zmniejszenia dotacji na modernizację linii kolejowej 202 Słupsk – Gdynia.

W związku z licznymi niepokojącymi informacjami, które ukazały się w niektórych mediach, dotyczącymi zagrożeń budowy linii kolejowej nr 202, zwróciłam się do ministra infrastruktury i budownictwa o wyjaśnienie tej sprawy. Poniżej odpowiedź, którą otrzymałam z ministerstwa.

Jolanta Szczypińska

Poseł na Sejm RP

Szanowna Pani Poseł,

z polecenia Ministra Andrzeja Bittela przesyłam Pani komunikat prasowy jaki przesyłamy dziennikarzom pytającym nas o kwestie linii kolejowej nr 202.

Zmiany w KPK nie ograniczą realizacji linii 202 Słupsk – Gdynia. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przyjęły wariant dwutorowy dla odcinak Lębork – Słupsk. Prace projektowe na linii nr 202 są konsekwentnie realizowane. Zakłada się zabezpieczenie pełnej kwoty projektu w terminie umożliwiającym rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy na modernizację.

W ramach modernizacji linii nr 202 jako optymalny wybrano wariant dwutorowy na całym odcinku Słupsk – Lębork. Jednak Inicjatywa JASPERS, dokonująca oceny projektu w trakcie ubiegania się o środki UE, zgłosiła wątpliwości co do zasadności budowy drugiego toru na odcinku Lębork – Słupsk. W tej sytuacji dążenie do budowy drugiego toru ze środków UE mogłoby opóźnić lub nawet uniemożliwić realizację tego projektu.

Pomimo oceny Inicjatywy JASPERS, PKP PLK zamierza zmodernizować linię nr 202 w układzie dwutorowym. Planowane jest wyłączenie z finansowania UE kosztów związanych z dobudową drugiego toru. Szczegóły dotyczące finansowania inwestycji oraz zakres inwestycji przewidziany do wsparcia ze środków UE, będą opracowywane równolegle do prac projektowych. Dodatkowe środki na realizację teko projektu są planowane z oszczędności wygenerowanych w ramach pozostałych zadań z KPK.

Zgodnie z przyjętą korektą Krajowego Programu Kolejowego do 2023 r. tymczasowo ograniczono wartość projektu z 2 mld zł do 1,32 mld zł. Pozwoliło to na uwolnienie środków i przypisanie ich do innych projektów KPK przy równoczesnym prowadzeniu prac projektowych dla linii nr 202. Tymczasowa zmiana wartości projektu na linii Słupsk – Gdynia nie zagrozi jego realizacji.

Wyłonienie wykonawcy projektu modernizacji linii Słupsk – Lębork zaplanowano jeszcze w tym roku. Opracowanie projektu potrwa do 2019 roku, roboty budowlane zostaną wykonane między 2020 a 2023 rokiem.

***

JASPERS (ang. Joint Assistance to Support Projects in European Regions – Wspólna Inicjatywa Wsparcia Projektów w Regionach Europejskich) jest przedsięwzięciem Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, mającym na celu udzielenie państwom członkowskim UE z Europy Środkowej i Wschodniej pomocy w przygotowaniu projektów ubiegających się o wsparcie funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności.

Z wyrazami szacunku,

Tomasz Gontarz

Asystent Podsekretarza Stanu MIiB

Andrzeja Bittela

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.