K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Śmieci w górę?

0

Rada Miejska w Słupsku ponownie zajmie się projektem uchwały dotyczącym podwyżki za odbiór odpadów komunalnych. Poprzednim razem projekt został odrzucony przez radnych ze względu na niedopracowanie.

Uchwałą ustalająca nowe stawki za wywóz odpadów komunalnych radni zajmowali się już podczas ostatniego posiedzenia w 2017 roku. Wówczas zwrócono uwagę, że należałoby wydłużyć termin wprowadzenia jej w życie, aby mieszkańcy mieli czas na zapoznanie się ze zmianami. Ponadto zauważono, że proponowana podwyżka nie pokryje ponoszonych przez miasto kosztów utylizacji śmieci. Wobec tych uwag włodarze Słupska zdecydowali się wycofać projekt i poddać go ponownie opracowaniu.

W lutym uchwała znowu pojawiła się w porządku obrad rady miejskiej. W kwestii podwyżek opłat dla mieszkańców pozostała bez zmian. Tak samo jak poprzednio proponuje się wzrost taryfy z 10 na 11 złotych w wypadku zbiórki śmieci selekcjonowanych. Znacznie więcej zapłacą odbiorcy usługi, którzy produkują odpady zmieszane – zamiast 16 będzie to 22 złote miesięcznie.

W uzasadnieniu czytamy, że opłaty powinny stanowić czynnik mobilizujący słupszczan do zbierania śmieci w sposób selektywny. Miasto jest ustawowo zobowiązane do uzyskania określonych poziomów odzysku. Nieosiągnięcie wymaganych progów recyklingu będzie skutkować nałożeniem kar na Słupsk, za co zapłaciliby wszyscy mieszkańcy.

Do wyliczenia podwyżki przyjęto aktualną liczbę mieszkańców w Słupsku oraz zadeklarowany przez nich sposób gospodarowania nieczystościami. Dla potrzeb uaktualnienia taryfy oszacowano również ilość wytwarzanych i odebranych odpadów na podstawie danych z 2017 roku. Przyjęto również, że opłaty za wywóz śmieci nie mogą być wyższe niż 2 procent przeciętnego miesięcznego dochodu.

Dla porównania w ościennej Gminie Słupsk opłaty wynoszą 12 za nieczystości segregowane i 22 złote za zmieszane, a w Kobylnicy obowiązuje taryfa 13 na 26.Wzrost stawek za odbiór odpadów komunalnych ma amortyzować rosnące koszty funkcjonowania systemu. Rocznie za wywóz śmieci z terenu miasta Słupsk płaci 3.650.000 złotych.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.