K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Absolutorium udzielone

0

Podczas XXXV sesji Rady Miejskiej w Lęborku podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok. Następnie rada udzieliła burmistrzowi miasta absolutorium.

Rada miejska zobowiązana jest do rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta w terminie do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym. Uczyniono to podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Lęborku. Burmistrz przedstawił projekt uchwały. Witold Namyślak przywołał w projekcie podstawowe, a te mówiły, że w 2017 roku zaplanowano dochody w wysokości 163.887.258,15 zł, z czego wykonano 157.798.649,34 zł. Planowano wydatki w kwocie 175.273.366,36 zł, natomiast wydano 160.296.244,72 zł. Budżet 2017 roku zamknął się deficytem w wysokości 2.497.595,38 zł.

Zbigniew Cybula, przewodniczący komisji rewizyjnej przedstawił wyniki kontroli realizacji budżetu przeprowadzonej przez tęże komisję. Po omówieniu zakresu czynności kontrolnych – badano między innymi przyczyny różnic pomiędzy planami a wykonaniem, zmiany w ciągu roku oraz zasadność, legalność, celowość i gospodarność – przewodniczący stwierdził, że zaległości na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą 25.656.611,18 zł, co stanowi wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 4,3%.

Po przeprowadzeniu głosowania, wskutek którego zatwierdzono sprawozdanie, przedstawiono m.in. opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie wniosku komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Lęborku o udzielenie absolutorium burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu miasta za ubiegły rok. Na 20 obecnych radnych za udzieleniem absolutorium głosowało 12, przeciw było 5, a 3 osoby wstrzymały się od głosu. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.