K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Własny kawałek ziemi

0

Od 1 stycznia 2019 roku użytkowanie wieczyste domów i lokali mieszkalnych zmieni się w prawo własności. Mieszkańcy z mocy ustawy zostaną uwłaszczeni i staną się właścicielami lub współwłaścicielami gruntów, na których stoją ich nieruchomości.

Z początkiem nowego roku rozpocznie się w całym kraju proces likwidacji instytucji użytkowania wieczystego. Zmiana dotyczy domów jednorodzinnych i wielorodzinnych wraz z budynkami gospodarczymi i garażami, umożliwiającymi racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych, stanowiących jedną nieruchomość. Wszystkie te obiekty muszą być oczywiście posadowione na gruntach należących do skarbu państwa lub samorządu. W Słupsku nowe przepisy wynikające z ustawy z dnia 20 lipca 2018, które weszły w życie 5 października, a obowiązywać będą od 1 stycznia 2019 roku, obejmą znaczną liczbę mieszkańców.

Zapisy tej ustawy obejmują dla terenu i gruntów miasta Słupska prawie 8,2 tysiąca użytkowników wieczystych dla około 1.020 działek. Natomiast w wypadku gruntów skarbu państwa jest to 862 użytkowników i 57 działek – informuje Sławomir Klimczak, zastępca dyrektorki Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu UM w Słupsku. – Urząd miejski ma obowiązek w ciągu 12 miesięcy wszystkim byłym już użytkownikom wieczystym wystawić zaświadczenia z urzędu obowiązujące od dnia przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność i wysłać te zaświadczenia na adresy tychże byłych użytkowników wieczystych. Drugi egzemplarz jest wysyłany do sądu rejonowego, do wydziału ksiąg wieczystych. Podkreślam: regulacje te są zupełnie bezpłatne.

Osoby, które staną się właścicielami gruntów, zobowiązane będą wnieść opłatę w wysokości 20 rocznych stawek ponoszonych dotąd za użytkowanie wieczyste. Jeśli zostanie ona dokonana jednorazowo, możliwe jest skorzystanie z bonifikaty. W innym wypadku pozostają raty. Bonifikaty określone ustawą dla gruntów skarbu państwa kształtują się w przedziale od 10 do 60 procent. Inaczej sytuacja wygląda w odniesieniu do gruntów samorządowych.

Zacznijmy od tego, że opłaty wnoszone są przez 20 lat przez byłych już użytkowników wieczystych – mówi dyrektor Sławomir Klimczak. – Wysokość tej opłaty jest wprost proporcjonalna do rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, wnoszonej przez kolejne 20 lat. Miasto Słupsk pracuje nad uchwałą w sprawie wprowadzenia bonifikat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Nie będę jeszcze mówił, jakie mogą to być bonifikaty, bo to Rada Miejska w Słupsku uzgodni i zatwierdzi składany przez nas projekt takiej uchwały. Wiem, że w wielu gminach podjęto już takie uchwały i opusty te sięgają nawet 95 procent. Oczywiście użytkownicy wieczyści, którzy zechcą skorzystać z bonifikaty, będą musieli tę opłatę wnieść jednorazowo za cały okres 20 lat, wtedy te wskaźniki procentowe bonifikat będą ich dotyczyć.

Przekształcenia własnościowe nastąpią dla budynków jedno- i wielorodzinnych. O ile jednak w wypadku pierwszym sytuacja jest prosta, o tyle w drugim wykładnia przepisów może być bardziej skomplikowana. Wdrożenie zmian wynikających z ustawy ciąży przede wszystkim na właściwych urzędach. Choć samo przekształcenie ma być automatyczne, należy jednak pamiętać, że obowiązkiem nowych właścicieli będzie zweryfikowanie poprawności danych adresowych zawartych w ewidencji gruntów i budynków. (jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.