K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Przed startem

0

Kadencja samorządowców wybranych na lata 2014-2018 kończy się 16 listopada. Nowi radni i prezydent rozpoczną pełnienie swoich funkcji od złożenia ślubowania, które nastąpi podczas pierwszej sesji Rady Miejskiej w Słupsku. Zgodnie z ogłoszeniem w BIP odbędzie się ona 21 listopada.

W tym tygodniu kończy się kadencja samorządowców, którzy przez ostatnie cztery lata sprawowali swoje funkcje jako radni, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast. W Słupsku nowy rozdział historii samorządu lokalnego otworzy sesja rady miejskiej, zwołana przez komisarza wyborczego na 21 dzień listopada. Obrady poprowadzi – do czasu wyłonienia przewodniczącego lub przewodniczącej rady ‒ najstarszy wiekiem radny obecny na sesji. W wypadku słupskich rajców zadanie to przypadnie Bogusławowi Dobkowskiemu.

Następnie porządek obrad przewiduje złożenie ślubowania przez 23 radnych. Dopiero potem w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów wybrana zostanie spośród nich osoba, która w rozpoczynającej się kadencji, tym razem już pięcioletniej, przewodniczyć będzie sesjom rady miejskiej.

Kolejny punkt porządku spotkania dotyczy ślubowania nowego prezydenta – przypominamy: nie burmistrza i nie wójta, co widnieje w zapowiedzi sesji. Ślubowanie to odbiera rada miejska, przy czym sam prezydent wypowiada całą rotę. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym obowiązuje następujący tekst przysięgi: „Obejmując urząd prezydenta miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”, przy czym nie ma ono znaczenia prawnego.

Jednym z pierwszych zadań prezydenta miasta będzie wskazanie swojego zastępcy lub zastępców. Oficjalnie nazwiska jeszcze nie padły, ale prezydent Krystyna Danilecka-Wojewódzka zapowiada, że będą to osoby związane ze Słupskiem. (jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.