K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Granty na kulturę

0

Prawie 2 miliony złotych na rozwój kultury planuje wydać Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w 2022 roku. Pieniądze mogą zostać przeznaczone na organizację koncertów, wystaw, warsztatów lub spektakli, a ubiegać mogą się o nie m.in. organizacje pozarządowe.

W puli konkursu ofert pod nazwą „Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2022” znalazło się 1,9 miliona złotych, o które starać się mogą organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne czy stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. Dofinansowane mogą być m.in. koncerty, warsztaty, konkursy, spektakle, wystawy, działania edukacyjne oraz inne wydarzenia kulturalne angażujące i integrujące mieszkańców regionu. W konkursie mogą wziąć udział oferty, których realizacja rozpoczyna się 1 stycznia 2022 r. i skończy 31 grudnia 2022 roku.
– Zarząd województwa pomorskiego podjął uchwałę o wszczęciu naboru różnego rodzaju projektów, wniosków dla instytucji niebędących samorządami, instytucji realizujących różnego rodzaju zadania w imieniu samorządów albo same mają różne pomysły w kwestii kultury, czyli NGO-sy informuje Marek Biernacki, dyrektor słupskiego Biura Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku. – Takie możliwości są coroczne. Kwota w tym roku jest bliska dwóm milionom złotych. Ona jest przewidziana dla projektów w dwóch kategoriach, czyli do 40 tysięcy złotych i powyżej tej sumy.
Na projekty o wartości do 40 tysięcy złotych przeznaczono 900 tysięcy, a na te powyżej 40 tysięcy złotych przewidziano kwotę 1 miliona złotych. Pieniądze mają być wydatkowane na projekty w zakresie kultury, która ma zasięg regionalny. Zgłaszać można zwłaszcza takie, które promują wyjątkowe elementy kultury pomorskiej, kaszubskiej czy słowińskiej. Na takie przedsięwzięcia można otrzymać nawet do 95 procent dofinansowania.
– Już od wie;lu lat słupskie organizacje składają takie wnioski – mówi Marek Biernacki. – Dzięki temu odbywa się między innymi Festiwal Pianistyki Polskiej, odbywa się Komeda Jazz Festival, odbywają się konkursy literackie i recytatorskie organizowane przez Słupski Ośrodek Kultury. Bez tych pieniędzy te organizacje prawdopodobnie nie mogłyby dźwignąć takich dużych projektów, a one są znaczące dla Słupska, dla subregionu słupskiego. Oczywiście to nie wyklucza składania wniosków przez inne organizacje pozarządowe.
Zainteresowani mogą składać wnioski przy pomocy systemu Witkac.pl lub w formie papierowej do 28 grudnia 2021 roku do godz. 15.45. Oferty można składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku lub przesłać pocztą Decyduje data wpływu do urzędu. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na przełomie lutego i marca. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.