K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Wsparcie ZUS dla uchodźców z Ukrainy

0

W obliczu wojny w Ukrainie Zakład Ubezpieczeń Społecznych stara się pomagać uchodźcom. Na swojej stronie internetowej publikuje informacje również w języku ukraińskim. Jest także gotowy udostępnić swoją bazę lokalową osobom uciekającym przed wojną.
Aby pomóc uchodźcom w komunikacji, na stronie internetowej ZUS ukazały się już pierwsze informacje w języku ukraińskim, gdzie i na jakich warunkach mogą otrzymać pomoc. W serwisie na stronie internetowej zus.pl będą publikowane w języku ukraińskim aktualne treści dotyczące warunków uzyskania świadczeń rodzinnych, emerytalnych i rentowych, a także ubezpieczenia zdrowotnego. Na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS będzie możliwe zakładanie profilu także w języku ukraińskim.
ZUS wystąpił do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz wojewodów z propozycją udostępnienia w razie potrzeby swojej bazy lokalowej dla uchodźców. ZUS ma około 1400 miejsc w swoich ośrodkach szkoleniowych na terenie całego kraju. ZUS pracuje też nad innymi rozwiązaniami na rzecz uchodźców z Ukrainy, o czym będziemy informować na bieżąco.
W związku wojną w Ukrainie część osób, które mają polską emeryturę lub rentę wypłacaną przez ZUS, może nie być w stanie pobierać jej na ukraińskie rachunki bankowe. Jeśli świadczeniobiorca nie może dalej otrzymywać polskiej emerytury lub renty w Ukrainie, a znajdzie się na terytorium Polski, może zwrócić się o pomoc do najbliższej placówki ZUS, która przyjmie zgłoszenie i przekaże je do oddziału w Rzeszowie, który odpowiada za wypłaty takich świadczeń. Rzeszowski oddział wznowi wypłatę świadczenia na nowy rachunek bankowy w Polsce od momentu, gdy przestało być pobierane. Jeśli świadczeniobiorca znajdzie się na terytorium innego państwa, np. Rumunii, Mołdawii, Słowacji czy Czech, może wówczas zgłosić się do odpowiedniej lokalnej instytucji lub kasy ubezpieczeń społecznych i tam przekazać informację. Trzeba pamiętać, żeby wskazać, że otrzymywało się emeryturę lub rentę z ZUS i z powodu wojny nie można jej dalej pobierać. Lokalna instytucja przekaże sprawę do polskiej w celu udzielenia pomocy. Można od razu wskazać też nowy numer rachunku bankowego w innym państwie. ZUS skontaktuje się ze świadczeniobiorcą i ustali dalszą wypłatę polskiej emerytury lub renty na nowy rachunek bankowy. (źródło: ZUS)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.