K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Dodatek osłonowy

0

Rządowa tarcza antyinflacyjna, której celem jest złagodzenie wysokich cen gazu ziemnego, dostępna będzie także między innymi dla organizacji pozarządowych. Żeby skorzystać z dodatku podmioty muszą złożyć odpowiednie oświadczenie do 15 marca.

Od lutego poszerzono zakres podmiotów, które mogą starać się o dodatek osłonowy w ramach rządowej tarczy antyinflacyjnej. Oprócz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych pomocą objęte zostaną również liczne instytucje i organizacje pozarządowe.

– Rządowa tarcza antyinflacyjna, która ma złagodzić skutki wysokich cen gazu ziemnego, określiła, że poza odbiorcami w gospodarstwach domowych, bo do tej pory tylko gospodarstwa indywidualne będą miały osłonę antyinflacyjną, osłoną antyinflacyjną zostały dodatkowo objęte wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. To jest naprawdę bardzo ważny przekaz i mam nadzieję, że część już o tym wie, a jeżeli nie, to teraz ta informacja – mówi prezydent Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka. – Także podmioty udzielające wszelkich świadczeń opieki zdrowotnej, które są finansowane ze środków publicznych, jednostki organizacyjne pomocy społecznej – czyli wszelkie domy pomocy społecznej, mieszkania chronione – noclegownie i ogrzewalnie, jednostki wspierania rodziny i pieczy zastępczej, podmioty systemu oświaty – bo też był lęk, że szkoły będą płaciły dużo więcej – uczelnie, podmioty prowadzące żłobki, kluby dziecięce, podmioty prowadzące działalność kulturalną i archiwalną, placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym i w podeszłym wieku, rodzinne centra pomocy, centra i kluby integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, spółdzielnie socjalne, kościoły, ochotnicze straże pożarne i organizacje pozarządowe.

Aby skorzystać z dodatku, osoby odpowiedzialne za zarządzanie zasobami mieszkaniowymi oraz podmiotami użyteczności publicznej powinny złożyć odpowiednie oświadczenie swojemu dostawcy gazu. Zyskanie takiej ochrony od 1 stycznia 2022 roku wymaga złożenia oświadczenia do 15 marca. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.