K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Spór o sprzedaż działek

0

Z dniem 1 stycznia 2023 roku obszar administracyjny gminy Słupsk zostanie uszczuplony na rzecz miasta Słupsk o trzy sołectwa. Chodzi o niezamieszkałe, ale ważne gospodarczo części miejscowości Bierkowo, Strzelino i Płaszewko. To rodzaj kompromisu, jaki wypracowany został przez Radę Ministrów w odniesieniu do pierwotnych planów miasta, które wnioskowało o przyłączenie siedmiu sołectw gminy Słupsk: Bierkowa, Krępy Słupskiej, Płaszewka, Strzelina, Włynkówka, Siemianic oraz części Swochowa – Niewierowa. Teraz gmina planuje sprzedaż niektórych działek zlokalizowanych w podstrefie ekonomicznej Płaszewko, zanim zaczną obowiązywać nowe granice administracyjne.

Gmina, która straci od nowego roku bardzo ważne tereny inwestycyjnie w podstrefie ekonomicznej Płaszewko, ogłosiła niedawno przetarg na sprzedaż kilku zlokalizowanych w tym obszarze działek. Warto dodać, że cała strefa utworzona została z terenów stanowiących rekompensatę za budowę tarczy antyrakietowej w Redzikowie, a gmina wydatkowała z własnego budżetu fundusze na uzbrojenie i przygotowanie parceli do sprzedaży. Będąc wciąż prawowitym właścicielem wskazanych terenów, samorząd gminny, podejmując decyzję o sprzedaży, chciał w odzyskać ten sposób poniesione wcześniej nakłady finansowe.

W tej sytuacji samorząd miasta Słupsk wystąpił o przeprowadzenie kontroli prawidłowości procedury sprzedaży nieruchomości gminnych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku oraz do Najwyższej Izby Kontroli. Stanowisko RIO było takie, że gmina bez przeszkód może korzystać z prawa własności. Jednocześnie samorząd wiejski poinformował, że wniosek miasta Słupsk o wpisanie adnotacji „ostrzeżenie” w księgach wieczystych tych nieruchomości został oddalony w Sądzie Rejonowym w Słupsku. Rozstrzygnięcie było motywowane tym, że rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic i nadaniu niektórym miejscowościom statusu miasta wchodzi w życie 1 stycznia 2023 roku. „Jeśli tak, to w chwili orzekania brak jest niezgodności, której wpisu domaga się wnioskodawca, gdyż do przekazania mienia komunalnego nie doszło. Nastąpi ono dopiero po wejściu w życie rozporządzenia oraz po zawarciu porozumienia lub wydania decyzji Prezesa Rady Ministrów (…)”. Z tego powodu wniosek miasta Słupska podlegał oddaleniu.

Gmina Słupsk informuje, że na terenie inwestycyjnym Płaszewko posiada w ofercie trzy nieruchomości (156/212, 156/214, 156/216), które zostaną wskazane do sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego w cenie wywoławczej po 390.000 złotych każda. Przetarg odbędzie się 4 listopada 2022 roku.

Radni gminy Słupsk podjęli też uchwałę stanowiącą apel o podjęcie prac legislacyjnych związanych ze zmianą przepisów ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku w zakresie dopuszczalności zmiany granic jednostek samorządu terytorialnego. Rada kieruje się do wszystkich osób, instytucji i podmiotów, które w zakresie swojego działania mają poprawę jakości sprawowania władzy publicznej oraz rozwój samorządności, aby poparły te dążenia. Gmina Słupsk wnioskuje o „ograniczenie możliwości zmian granic samorządów na wniosek tylko do przypadków zgodnego działania wszystkich zainteresowanych zmianą samorządów (nigdy zaś na wniosek jednego samorządu przeciw drugiemu); pozostawienie możliwości dokonywania zmian granic przez władze państwowe z urzędu, jednak przy wyraźnym wskazaniu kryteriów, jakie muszą być spełnione dla dokonania takiej zmiany i ograniczenie ich częstotliwości; poddanie kontroli sądowej aktu prawnego władz państwowych, dokonującego zmian granic jednostek samorządu; ustalenie jasnych kryteriów słusznego odszkodowania za infrastrukturę przekazywaną z urzędu innemu samorządowi i dopuszczenie drogi sądowej w tym zakresie, zarówno co do zakresu odszkodowania jak jego realizacji”. (jwb, skan pisma: Gmina Słupsk)

 

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.