K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Nieważna uchwała

0

Od 1 grudnia 2022 roku rodzice zapłacą więcej za wyżywienie dzieci w żłobkach miejskich. Wkrótce pod głosowanie Rady Miejskiej w Słupsku ponownie trafi projekt uchwały w tej sprawie. Co prawda, na podwyżkę z 8 na 10 złotych dziennie radni zgodzili się już podczas wrześniowej sesji, ale uchwała, którą wtedy podjęli, nie mogła być skuteczna.
.
Wyższe stawki żywieniowe miały zacząć obowiązywać od 1 października, przy czym podjęta przez radnych 28 września uchwała „podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego” – widnieje w dokumencie. 12 października wpłynęło jednak do ratusza pismo z Wydziału Prawnego i Nadzoru Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Oddziału Zamiejscowego w Słupsku dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności tejże uchwały. Argumentowano, że warunkiem wejścia w życie aktów prawa miejscowego jest jego ogłoszenie, które odbywa się na zasadach określonych w ustawie o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Zgodnie z tym właśnie prawem akty normatywne zawierające przepisy powszechnie obowiązujące ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie 14 dni od ich ogłoszenia. Przy czym nie wyłącza się możliwości nadania aktowi normatywnemu wstecznej mocy obowiązującej, jeżeli zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie.
.
Organ nadzorczy zwrócił uwagę, że zgodnie z zasadami orzecznictwa wsteczna moc prawa może ewentualnie dotyczyć tylko przyznania praw, a nie nakładania obowiązków. Przy tym stawka żywieniowa w żłobkach była niższa niż ta, którą wprowadzała kwestionowana uchwała. W ocenie nadzoru zastosowany zabieg legislacyjny pozostawał w sprzeczności z art. 2 Konstytucji RP mówiącym o demokratycznym państwie prawa.
.
W związku z tym Rada Miejska w Słupsku pod koniec października ponownie zajmie się głosowaniem nad uchwałą zmieniającą stawkę żywieniową za dzień pobytu dziecka w miejskim żłobku. Nowe zapisy będą mogły wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 grudnia 2022 roku.
.
Miasto argumentuje konieczność podniesienia dziennej stawki żywieniowej z 8 do 10 złotych wzrostem cen żywności. W uzasadnieniu przytacza, że „ceny na przestrzeni dwóch ubiegłych lat uległy zmianie, np. w tym roku w styczniu chleb dostarczany do miejskich placówek kosztował średnio 3,00 zł, w chwili obecnej jest to koszt średnio 4,20 zł. Ponadto model żywienia poprzez włączenie produktów od dostawców lokalnych spowodował wzrost kosztów wyżywienia dzieci w placówkach Zespołu Żłobków Miejskich. Koszt np. soku jabłkowego, malinowego, wiśniowego, z czarnej borówki wzrósł z ceny 9,00 zł do ceny 10,00 zł i ze względu na wzrost inflacji, będzie ulegał dalszemu podwyższeniu. Koszt owoców z sadu lokalnego dostawcy również wzrósł. Koszt np. jabłek z ceny 3,00 zł/kg na 3,50 zł/kg, borówka, malina z 15,00 zł na 25,00 zł do 30,00 zł za kg”.
.
Koszt tzw. wsadu do kotła, czyli samych artykułów spożywczych, w całości pokrywany jest ze środków wpłacanych przez rodziców. (Joanna Wojciechowicz-Bednarek)

Skomentuj