K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Rehabilitacja lecznicza jako prewencja rentowa

0

Rzecznik prasowy ZUS województwa pomorskiego informuje, że aktywni zawodowo, których stan zdrowia grozi utratą zdolności do pracy, mogą wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o skierowanie na rehabilitację leczniczą. Dzięki tej formie prewencji rentowej coraz więcej osób odzyskuje zdrowie i mimo przebytych urazów i ciężkich chorób może kontynuować karierę zawodową.
.
Program bezpłatnej rehabilitacji skierowany jest do osób aktywnych zawodowo, którym w wyniku przebytej choroby lub urazu grozi utrata zdolności do pracy, ale rokują jej odzyskanie po odbyciu rehabilitacji. Chodzi o to, by zawczasu przeciwdziałać pogarszającemu się stanowi zdrowia.
O skierowanie mogą starać się pracujący zawodowo, a także te osoby, które pobierają zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne lub okresową rentę z tytułu niezdolności do pracy.
.
Wniosek o rehabilitację leczniczą najlepiej przygotować na druku PR-4, jednak może on też być wystawiony na dowolnym formularzu, także poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Wypełnia go lekarz, u którego dany pacjent się leczy. Osoba, której wniosek dotyczy, może go złożyć w dowolnej placówce ZUS lub też wysłać pocztą. Wymogi formalne, tj. posiadanie przez pacjenta aktualnego ubezpieczenia, są sprawdzane przy rozpatrywaniu wniosku. Orzeczenie w sprawie rehabilitacji wydaje lekarz orzecznik ZUS po przeprowadzeniu badania lub na podstawie zgromadzonej dokumentacji z leczenia.
.
ZUS kieruje na rehabilitację w systemie stacjonarnym lub ambulatoryjnym. System stacjonarny obejmuje pobyt całodobowy w ośrodku rehabilitacyjnym w przypadku schorzeń narządu ruchu, układu krążenia, układu oddechowego, schorzeń psychosomatycznych, onkologicznych po leczeniu nowotworu gruczołu piersiowego oraz narządu głosu. Na rehabilitację w systemie ambulatoryjnym, czyli codzienne wizyty w wyznaczonych godzinach, można otrzymać skierowanie w przypadku schorzeń narządu ruchu oraz układu krążenia.
.
Rehabilitacja trwa 24 dni, ale ordynator ośrodka może ją wydłużyć albo skrócić. Skierowany na takie leczenie nie ponosi żadnych kosztów związanych kuracją, pobytem i dojazdem najtańszym środkiem komunikacji publicznej. Nie musi także korzystać z urlopu wypoczynkowego, ponieważ lekarz wystawi na ten czas zwolnienie.
Program rehabilitacji leczniczej obejmuje różne form rehabilitacji fizycznej, fizykoterapii, rehabilitacji psychologicznej oraz edukacji zdrowotnej.
ZUS nie ma własnych ośrodków rehabilitacyjnych, dlatego zawiera umowy z placówkami, które muszą spełnić określone wymagania prawne, kadrowe, lokalowe i medyczne. Ośrodki zlokalizowane są na terenie całej Polski, także w miejscowościach uzdrowiskowych. Więcej informacji na stronie https://www.zus.pl/swiadczenia/prewencja-i-rehabilitacja. (opr. jwb, źródło: ZUS)

Skomentuj