K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Projekt uchwały w sprawie radnego

0

Podczas listopadowej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Słupsku powołana została komisja doraźna, która miała ustalić, czy radny Paweł Szewczyk w sposób uprzywilejowany prowadzi działalność gospodarczą na mieniu komunalnym. Podstawą do powołania tego zespołu był wniosek mieszkańca o wygaśnięcie mandatu radnego wraz z załączoną do niego dokumentacją. W skład komisji weszli przewodniczący Wojciech Gajewski, jego zastępca Tadeusz Bobrowski, a także Bogusław Dobkowski, Jan Lange, Małgorzata Lenart i Anna Mrowińska. Podczas grudniowej sesji radni będą głosować nad projektem uchwały w tej sprawie. W uzasadnieniu załączonym do dokumentu przedstawione zostały wyniki prac komisji, która przeprowadziła postępowanie wyjaśniające i na koniec zarekomendowała negatywne rozpatrzenie wniosku. Dlaczego?
.
We wniosku mieszkańca sformułowane zostały dwa zarzuty. Pierwszy dotyczył niedopełnienia przez radnego ustawowego obowiązku zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej na mieniu miasta w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania. Drugi – naruszenia zakazu prowadzenia przez radnego działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy poprzez zawarcie umów świadczenia usług sprzątania na rzecz wspólnot mieszkaniowych, których członkiem jest Miasto Słupsk.
.
Komisja doraźna oceniła, że nie potwierdził się zarzut pierwszy, ponieważ radny zachował 3-miesięczny tryb wygaszenia swojej działalności na mieniu komunalnym. Ślubowanie złożył 21 listopada 2018 roku, z funkcji prezesa i członka zarządu Fundacji na rzecz Rewitalizacji Miasta Słupska, działającej na mieniu komunalnym, zrezygnował 21 grudnia 2018 roku, a jego wniosek o wykreślenie wpisu w tej sprawie datowany jest na 20 lutego 2019 roku. To, że zmian w rejestrze właściwy sąd dokonał dopiero 30 października 2019 roku, nie ma – czytamy w uzasadnieniu – znaczenia dla 3-miesięcznego terminu złożenia przez radnego rezygnacji z funkcji w zarządzie fundacji. Wykreślenie z rejestru nie tworzy stanu prawnego, a jedynie jest potwierdzeniem wcześniejszego zdarzenia.
.
Co do drugiego zarzutu, bezsporny jest zakaz łączenia mandatu radnego z prowadzeniem działalności na mieniu komunalnym. Jednak w opinii prawnej trudność polega na ustaleniu znaczenia pojęcia „mienia komunalnego” ze względu na odmienne stanowiska reprezentowane w orzecznictwie sądów administracyjnych w sprawach podobnych. W tym wypadku chodzi o odpłatne usługi sprzątania świadczone przez radnego na rzecz wspólnot mieszkaniowych, których członkiem jest Miasto Słupsk. Istotę stanowi rozstrzygnięcie, czy fakt korzystania z mienia wspólnoty mieszkaniowej, której miasto jest członkiem, stanowi o korzystaniu z mienia komunalnego. W ocenie przedstawicieli komisji doraźnej właśnie ze względu na istnienie różnych orzeczeń sądowych nie sposób jednoznacznie stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie zachodzą przesłanki uzasadniające podjęcie uchwały dotyczącej wygaśnięcia mandatu radnego. Rada, podejmując decyzję o ewentualnym pozbawieniu radnego funkcji, nie może mieć żadnych wątpliwości. Zdaniem komisji wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnego w tym stanie rzeczy należy rozpatrzyć negatywnie.
.
Czy radni miejscy poprą stanowisko komisji w tej sprawie i jak ostatecznie zagłosują nad projektem uchwały, dowiemy się po świętach, podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej w Słupsku w dniu 28 grudnia. Potem o mandacie radnego może jeszcze zdecydować wojewoda. (Joanna Wojciechowicz-Bednarek)

Skomentuj