K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Uwaga! Ptasia grypa

0

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Słupsku przekazał informację o koniecznych środkach ostrożności w sytuacji poważnego zagrożenia ptasią grypą. Dotyczy to zwłaszcza gospodarstw, w których utrzymywany jest drób.

„Z uwagi na występujące bardzo poważne zagrożenie zakażenia drobiu wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków ze strony dzikiego ptactwa, a także na pojawiające się ogniska choroby w powiecie słupskim stanowczo zaleca się, aby zarówno w gospodarstwach utrzymujących drób na własne potrzeby jak również na fermach komercyjnych utrzymujących drób w systemie zamkniętym zachować daleko idącą ostrożność i zapobiegliwość poprzez stosowanie odpowiednich środków bioasekuracji, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstw, w tym w szczególności:

1) wstrzymanie się od wypuszczania drobiu na wybiegi i pozostawianie w budynkach gospodarskich, w których są utrzymywane;
2) zabezpieczenie budynków, w których utrzymywany jest drób oraz paszę przed dostępem dzikich zwierząt, w tym ptaków;
3) wstrzymanie się od karmienia i pojenia drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich;
4) stosowanie w gospodarstwie wyłącznie przeznaczonej do tego celu odzieży i obuwia ochronnego;
5) stosowanie mat dezynfekcyjnych przy wejściach do budynków, w których utrzymywany jest drób.

Ponadto należy niezwłocznie zgłaszać każdy przypadek podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu (tj. nagły spadek nieśności, osowiałość, kichanie, duszność, biegunka, nagłe zwiększone padnięcia drobiu) do odpowiednich osób i instytucji: Powiatowego Lekarza Weterynarii w Słupsku tel. 59 842 31 07 (e-mail: [email protected]) lub lekarza weterynarii prywatnej praktyki”.

O powyższych sytuacjach można powiadamiać także właściwe dla danego terenu straże gminne. (opr. rkh)

Skomentuj