K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Plany po powiększeniu miasta

0

Powiększenie powierzchni Słupska stało się w tym roku faktem. Teraz przyszła pora na zagospodarowanie przyłączonych do miasta terenów. Pierwszy krok w tym kierunku postawiony zostanie podczas jutrzejszej sesji rady.

Słupsk powiększył się o 9,6 km kw. Ustawa o samorządzie gminnym nakłada na miasto wykonanie nowych aktów prawa miejscowego na tym obszarze w okresie nie dłuższym niż 3 lata od dnia połączenia. Do tej pory na tym terenie obowiązywało studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwalone przez Radę Gminy Słupsk. Teraz miasto przystąpi do opracowania zmian.

– Mój wydział polityki przestrzennej, który zajmuje się kreowaniem rozwoju miasta, przygotowuje na najbliższą sesję projekt uchwały o przystąpieniu do opracowania studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego miasta – informuje Maciej Araszkiewicz, dyrektor wydziału i architekt miejski. – Ten dokument determinuje to, co może powstać na tych terenach, jaka jest na nich przyszłość miasta. Drugim dokumentem, który na sesji się pojawi będzie przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na razie opracowujemy plany dla terenu pomiędzy ulicą Marii Zaborowskiej a Bierkowem. W mojej ocenie jest to teren pod funkcję mieszkaniową. Chcielibyśmy, aby w tym miejscu powstała zabudowa mieszkaniowa, której brakuje. Taka bardziej rezydencjonalna, dla domków jednorodzinnych indywidualnych, aczkolwiek sprzedaż tych terenów określonym inwestorom będzie zależała od właścicieli działek. A te są w rękach prywatnych. My w opracowanych planach możemy przewidzieć tylko funkcje i parametry zabudowy.

Dyrektor Araszkiewicz zwrócił też uwagę na to, że tereny przejęte od sołectw Płaszewko i Strzelino miały – zgodnie z planami gminnymi – funkcje przemysłową. Dotychczasowe obszary miasta sąsiadujące z nimi mają taki sam charakter, więc planowane jest utrzymanie tej funkcji. Ponieważ wszystkie przejęte działki należą do właścicieli prywatnych, Słupsk stanie przed koniecznością wykupu od nich przynajmniej tych terenów, które posłużą za pasy drogowe, pieszo-rowerowe i obiekty komunalne. (rkh)

Skomentuj