K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Uwaga! Słupia zanieczyszczona! Aktualizacja

0

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Słupsku przekazał komunikat o zanieczyszczeniu rzeki Słupia. Poniżej jego treść.

K O M U N I K A T

UWAGA! W dniu 6 lutego 2023 roku ok. godziny 15:05 na powierzchni rzeki Słupi
zaobserwowana została spływająca nieznana oleista substancja. W związku z zaistniałą sytuacją rekomenduje się powstrzymanie od korzystania ze Słupi w celach wędkarskich i rekreacyjnych do czasu ustąpienia zagrożenia. Na miejscu działają odpowiednie służby.

Dyżurny
Miejskiego Centrum
Zarządzania Kryzysowego
w Słupsku

* * *

A K T U A L I Z A C J A

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

W dniu 6 lutego 2023 roku po otrzymaniu zgłoszenia w sprawie zanieczyszczenia rzeki Słupi substancjami ropopochodnymi inspektorzy Delegatury w Słupsku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku wraz z próbobiorcami Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ udali się na wskazane miejsce. Ze wstępnych ustaleń wynika, że zanieczyszczenie pochodziło z kanalizacji burzowej. Podczas czynności przeprowadzono oględziny terenu oraz pobrano próby wód Słupi, które przekazano do CLB celem wykonania analiz. Wstępne wyniki analiz prób nie wskazują na przekroczenia w zakresie natlenienia, pH oraz przewodności. Wyniki badań w kierunku ropopochodnych będą znane w drugiej połowie lutego.

*

Jednocześnie słupskie Centrum Zarządzania Kryzysowego poinformowało, że źródło oleistej substancji zostało zabezpieczone przez strażaków zaporą i nie istnieje już groźba przedostania się tej substancji do wód rzeki.

Skomentuj