K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Radni przeciw przewodniczącemu

0

Na wniosek grupy rajców zwołano XXVII sesję Rady Miejskiej w Lęborku. Najważniejsza i najbardziej kontrowersyjna sprawa dzisiejszego porządku obrad dotyczyła odwołania Macieja Szredera z funkcji przewodniczącego rady.

Podczas obrad odbyło się tajne głosowanie nad odwołaniem Macieja Szredera z funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej w Lęborku. Jeszcze przed ujawnieniem wyników głosowania rajcy zabrali głos w tej sprawie. Podziękowano dotychczasowemu przewodniczącemu za sprawne organizowanie i prowadzenie sesji. Natomiast wnioskodawcy odwołania starali się uzasadnić swoją decyzję. Powoływano się na utratę przez lidera „Lepszego Lęborka-Lepszego Powiatu” większości w radzie oraz utratę zaufania. Zdaniem radnych koalicji, przewodniczący nie zawsze zasadnie udzielał głosu zaproszonym gościom lub dochodziło do sytuacji, w których komentował wygłaszane z mównicy wypowiedzi. Maciejowi Szrederowi wytknięto również nieuczestniczenie w uroczystościach organizowanych przez miasto.

Maciej Szreder starał się odeprzeć stawiane mu zarzuty. Powoływał się na ustawowy zapis, według którego przewodniczący rady nie reprezentuje jej na zewnątrz. Jest to tylko przyjęte zwyczajowo. Do przyczyn swojej nieobecności w uroczystościach, w których brali udział burmistrz lub starosta, obiecał wrócić później. M. Szreder podkreślił, że dla niego zasada, według której większość w radzie ma swojego przewodniczącego jest normalną praktyką. Przypomniał też, że ta lęborska większość mając swojego przewodniczącego wybrała wiceprzewodniczącego z mniejszości, co wzbudziło powszechne zdziwienie. Według niego, tak jednak powinno być. Podkreślił również, że nie ma pretensji o to, że radni chcą go odwołać. Dla niego jest to nawet pewna ulga, ponieważ po pozbyciu się tej funkcji będzie mógł więcej zdziałać dla mieszkańców niż dotychczas.

Będę mógł wypowiadać się o wiele więcej. Będę mógł mówić o hipokryzji, o którą oskarżał mnie pan Cybula i pan Litwin na komisjach – zapowiedział przewodniczący Szreder.

Ostatecznie większością głosów „za” odwołano Macieja Szredera z pełnienia dotychczasowej funkcji w radzie. Odczytując protokół radny Adam Stenka stwierdził, że na ogólną liczbę 21 radnych obecnych na sesji głos oddało 20 radnych, z czego 13 radnych było za odwołaniem dotychczasowego przewodniczącego.

Na nowego przewodniczącego rady wybrano Bogdana Oszmiana. Natomiast jego zastępcą został Jarosław Litwin. Szersza relacja z XXVII sesji Rady Miejskiej w Lęborku w czwartkowym wydaniu „Więcej Faktów”.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.