K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Słupskiego

1

Sędziowie Sądu Okręgowego w Słupsku oraz przedstawiciele Sędziów Sądów Rejonowych w Bytowie, Człuchowie, Chojnicach, Miastku, Lęborku i Słupsku wyrażają stanowczy i zdecydowany sprzeciw dla praktyki odwoływania w trakcie kadencji prezesów i wiceprezesów sądów powszechnych, bez uzasadnienia podejmowanych decyzji. Takie działanie godzi w zasadę jawności życia publicznego i transparentności podejmowanych decyzji personalnych, których motywy powinny być znane nie tylko środowisku sędziowskiemu, ale przede wszystkim opinii publicznej.

Nie do przyjęcia jest także praktyka informowania o zmianach kadrowych za pośrednictwem mediów, przed doręczeniem decyzji zainteresowanemu sędziemu lub z uzasadnieniem odsyłającym do braku nadzoru tych organów nad dyrektorami sądów, w sytuacji gdy odwoływani prezesi sądów nie byli uprawnieni do sprawowania nadzoru administracyjnego nad dyrektorami, którzy w zakresie zarządzania majątkiem Skarbu Państwa podlegali Ministrowi Sprawiedliwości.

Zgromadzenie wyraża również stanowczy sprzeciw wobec treści komunikatów publikowanych na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości, które zastępując uzasadnienie zmian kadrowych w sądach godzą w dobra osobiste sędziów. Tego rodzaju praktyki są niezgodne z dobrymi obyczajami, zaprzeczają regułom demokratycznego państwa prawa. Zmierzają bezpośrednio do podporządkowania sądów władzy wykonawczej.

Jako uwłaczające etyce i godności urzędu sędziego Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Słupsku traktuje działania sędziów, które polegają na nieformalnym ustalaniu kandydatur na miejsce legalnie wybranych organów sądowych, podejmowane w trakcie trwania kadencji urzędujących prezesów sądów. Apelujemy do wszystkich sędziów o nie uczestniczenie w tego rodzaju postępowaniach, naruszających ślubowanie sędziego oraz o nie przyjmowanie propozycji objęcia zwolnionych w powyższy sposób stanowisk.

Zgromadzenie stoi na stanowisku o konieczności nieprzyjmowania ustaw o Sądzie Najwyższym, oraz o Krajowej Radzie Sądownictwa w proponowanym kształcie. Zgadza się z tymi stanowiskami, które przestrzegają, że przyjęcie proponowanych zmian będzie oznaczało wyjście Polski z kręgu zachodniej kultury prawnej. Będzie równoznaczne ze złamaniem podstawowych standardów ochrony prawnej obywateli, w postaci prawa do rzetelnego procesu przed niezawisłym i bezstronnym sądem, wynikającego z art. 45 Konstytucji RP i art. 10 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz art. 47 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Bez niezależnych sądów nie ma demokracji, należytego poziomu ochrony praw i wolności obywatelskich, ani też szacunku dla godności ludzkiej. Zalegalizowanie proponowanych zmian oznaczać będzie przejście z systemu opartego na zasadzie trójpodziału władzy do systemu monowładzy. Dlatego Zgromadzenie popiera apele kierowane do Prezydenta RP Andrzeja Dudy o zawetowanie niekonstytucyjnych ustaw o Sądzie Najwyższym oraz o Krajowej Radzie Sądownictwa.

Zgromadzenie popiera natomiast zaangażowanie sędziów mające na celu przybliżania społeczeństwu, w tym dzieciom i młodzieży problematyki praktycznego wymiaru obowiązywania Konstytucji RP. Zachęcamy sędziów do aktywnego wspierania środowisk lokalnych w akcjach promowania świadomego obywatelstwa i zachęcania młodych ludzi do większego zainteresowania się sprawami publicznymi w duchu poszanowania prawa.

Zgromadzenie Ogólne zobowiązuje jednocześnie władze Sądu Okręgowego w Słupsku do przesłania niniejszych uchwał Prezydentowi RP, Marszałkom Sejmu i Senatu RP, Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Sprawiedliwości, I Prezesowi Sądu Najwyższego, Prezesowi Naczelnego Sądu Administracyjnego, Przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa, Prezesom Sądów Apelacyjnych i Okręgowych, Przewodniczącemu Krajowej Rady Prokuratorów, Prezesowi Naczelnej Rady Adwokackiej, Prezesowi Krajowej Rady Radców Prawnych, Prezesowi Krajowej Rady Notarialnej oraz do umieszczenia podjętej uchwały na stronie internetowej Sądu.

DyskusjaJeden komentarz