K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Skarga częściowo bezzasadna

0

Rozpatrzona została skarga na dyrektor Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Lęborku. Dotyczyła ona m.in. stwarzania zagrożenia dla zdrowia i życia użytkowników placu zabaw w parku Chrobrego poprzez przyzwolenie na korzystanie z niesprawnego sprzętu.

W kwietniu do Urzędu Miejskiego w Lęborku wpłynęła skarga na działania dyrektora MZGK w Lęborku. Pismo wystosowane przez jednego z mieszkańców Lęborka dotyczyło uchylania się od należytej troski o plac zabaw w parku Chrobrego. Stawiany był zarzut długotrwałego i uporczywego stwarzania zagrożenia dla zdrowia i życia użytkowników poprzez tolerowanie niebezpiecznych elementów na placu zabaw przy ulicy Wyczółkowskiego w Lęborku oraz niegospodarności poprzez utratę gwarancji i użytkowych walorów w zakresie bezpieczeństwa, higieny i estetyki nawierzchni bezpiecznej. W ubiegłym tygodniu skarga została rozpatrzona przez radę. Wcześniej komisja rewizyjna zwróciła się do MZGK o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Po uzyskaniu odpowiedzi pisemnych, ustnych wyjaśnieniach i na podstawie przedstawionych dokumentów skargę w tej części uznano za bezzasadną.

Natomiast skarga została uwzględniona w kwestii braku właściwego oznakowania i zabezpieczenia przed użytkownikami specjalną taśmą i tabliczką ostrzegawczą (do czasu usunięcia awarii) uszkodzonej infrastruktury placu. Dodatkowo radny Włodzimierz Klata zwrócił się o wpisanie do projektu uchwały rekomendacji dla Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej. Zawierała ona trzy podpunkty. Pierwszy z nich dotyczył dostosowania prac konserwatorsko-porządkowych do wymagań narzuconych przez dostawce i budowniczego placu zabaw. Drugi – zamontowania nawet tymczasowego monitoringu wizyjnego, a trzeci – odtworzenia ogrodzenia.

Wniosek radnego został uwzględniony i dopisany do projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi na działania dyrektor MZGK. W takiej formie dokument został przez radnych przyjęty. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.