K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Słupska Karta Mieszkańca – nowy punkt

0

Urząd Miejski w Słupsku powiadamia o uruchomieniu dodatkowego punktu wydawania Słupskiej Karty Mieszkańca. Poniżej zamieszczamy treść komunikatu.

Odpowiadając na potrzeby i prośby napływające głównie od słupskich seniorów 1 sierpnia 2022 uruchamiamy dodatkowy punkt, w którym będzie można osobiście złożyć wniosek o wydanie Słupskiej Karty Mieszkańca! Nowy punkt znajdzie się w Małym Ratuszu, Plac Zwycięstwa 1, na parterze, w pokoju nr 07. Będzie czynny od poniedziałek do piątku w godzinach 9-14:30.

Przypominamy, że warunkiem otrzymania Karty Mieszkańca jest złożenie wniosku. W celu potwierdzenia posiadanych uprawnień osoba składająca wniosek zobowiązana jest załączyć do wniosku jeden z poniższych dokumentów:

1/. pierwszą stronę zeznania PIT za rok poprzedni, poświadczoną przez Urząd Skarbowy:
– w przypadku składania zeznania PIT w Urzędzie Skarbowym, zawierającą pieczęć wpływu do urzędu,
– w przypadku rozliczania PIT drogą elektroniczną – dodatkowo urzędowe poświadczenie odbioru (UPO) lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego w Słupsku potwierdzające fakt złożenia zeznania za rok poprzedni ze wskazaniem Miasta Słupsk jako miejsca zamieszkania podatnika;

2/. w przypadku osób nieosiągających dochodu – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające niezłożenie zeznania podatkowego ze względu na nieosiąganie dochodu za rok poprzedni, z jednoczesną informacją o wskazaniu Miasta Słupsk jako miejsca zamieszkania podatnika;

3/. w przypadku emerytów i rencistów nie składających deklaracji PIT w Urzędzie Skarbowym – zeznanie PIT z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

4/. w przypadku dzieci do 18 roku życia – dokumenty jednego z rodziców/opiekunów prawnych.

Jednocześnie przypominamy, że od 1 września 2022 osoby powyżej 70 roku życia chcące korzystać z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską są zobowiązane do posiadania Słupskiej Karty Mieszkańca. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.