K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Umowa na zbiornik

0

Sierpniowa sesja Rady Miejskiej w Słupsku dała efekt w postaci zwiększenia puli pieniędzy przeznaczonej na budowę zbiornika retencyjno-rozsączającego u zbiegu ulic Piłsudskiego i Małcużyńskiego. Podczas poniedziałkowej konferencji władz miasta ZIM poinformował o podpisaniu umowy na jego wykonanie.

Zadanie stawiane wykonawcy polega na zaprojektowaniu i zbudowaniu zbiornika wraz z wykonaniem przyłączeń do istniejącej kanalizacji deszczowej i dojazdów służących obsłudze technicznej zbiornika. Obejmuje również nasadzenia zieleni, montaż elementów małej architektury i oświetlenia terenu tej inwestycji. „Zaprojektowany system rozsączający przejmie wezbraną intensywnym opadem falę i przetrzyma ją rozsączając do gruntu piaszczystego, spowalniając tym samym odpływ wody do kolektora deszczowego nr VI zlokalizowanego w ciągu ulicy Piłsudskiego”.

Wykonawca ma 18 miesięcy na opracowania kompletnej dokumentacji projektowej zbiornika, uzyskanie wymaganych zgód i zezwoleń, a w kolejnym etapie realizację prac budowlanych. Koszt tych prac skalkulowany jest na ok. 10,5 mln złotych, a zadanie otrzymało dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych Polskiego Ładu w wysokości 5 mln złotych. Pozostałe koszty obciążą budżet samorządowy. (opr. rkh)

Skomentuj