K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Jesienna deratyzacja

0

Urząd Miejski w Słupsku przypomina o obowiązkowej jesiennej deratyzacji. Wynika to z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Słupska ustalonego uchwałą Nr XXIX/468/21 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 31 marca 2021 roku. Termin jesiennej deratyzacji upływa 15 listopada.

Sposób przeprowadzenia deratyzacji na terenie miasta określa wspomniany regulamin, którego treść została przytoczona na stronie internetowej miasta.

1) obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary następujących nieruchomości:
– o zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej lub jednorodzinnej;
– o zabudowie usługowej;
– sportu i rekreacji;
– obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2.000 m2;
– o zabudowie zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych;
– obiektów produkcyjnych, składów i magazynów;
– infrastruktury technicznej;
– terenów rodzinnych ogrodów działkowych;

2) deratyzację należy przeprowadzić:
– w terminie od 15 marca do 15 kwietnia – deratyzacja wiosenna;
– w terminie od 15 października do 15 listopada – deratyzacja jesienna;
– niezwłocznie w przypadku pojawienia się gryzoni;
3) deratyzacja może zostać przeprowadzona przy pomocy specjalistycznego zakładu deratyzacyjnego lub we własnym zakresie;
4) prawidłowe przeprowadzenie deratyzacji i zapobieżenie negatywnym skutkom deratyzacji wymaga w szczególności:
– trzymania w zamknięciu zwierząt domowych w czasie akcji odszczurzania;
– pouczenia dzieci o skutkach zatrucia;
– otoczenia dzieci nadzorem i nie pozostawiania ich bez opieki w czasie odszczurzania;
– zebrania i usunięcia trutek i martwych gryzoni niezwłocznie po okresie wyłożenia trutek;

5) nieprzeprowadzenie deratyzacji stanowi zgodnie z art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.) w zw. z art. 24 ustawy z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks wykroczeń (Dz. U.z 2021 r. poz. 2008) wykroczenie zagrożone karą grzywny w wysokości od 20 do 5.000 zł;

6) potwierdzeniem wywiązania się z obowiązku deratyzacji, podczas ewentualnej kontroli Straży Miejskiej w Słupsku, jest paragon za zakup trutki na szczury lub rachunek za przeprowadzenie deratyzacji przez specjalistyczną firmę. (opr. rkh)

Fot: Insektpol Pest Control

Skomentuj