K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Słupsk na szóstkę

0

Jednym z mierników rozwoju samorządów może być wykorzystanie środków unijnych na realizację inwestycji. Dotowane są przedsięwzięcia w transporcie, np. budowy dróg czy zakup taboru komunikacyjnego, gospodarka komunalna, ochrona środowiska, edukacja, pomoc społeczna, a także administracja publiczna, co przekłada się głównie na szkolenia urzędników. Słupsk uplasował się na 6. miejscu wśród 48 miast na prawach powiatu w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”, który pod kątem konsumpcji środków unijnych przyjrzał się wszystkim samorządom w Polsce. Zestawienie opublikowane 5 listopada 2022 roku obejmuje w odniesieniu do takich miast jak Słupsk zarówno dotacje do wydatków budżetowych, jak i sum wydatkowanych przez spółki miejskie. Ranking ukazuje wysokość wykorzystanych funduszy europejskich w przeliczeniu na jednego mieszkańca samorządu. W Słupsku kwota per capita wynosi 3.836 złotych i 21 groszy. Obrazuje to skalę wydatków miasta ze środków Unii w latach 2014-2021.
.
Sześć pierwszych lokat przypadło następującym samorządom: 1. Świnoujście 16.855,66 zł, 2. Krosno 7.364,72 zł, 3. Gliwice 5.067,17 zł, 4. Tychy 4.252,27 zł, 5. Nowy Sącz 4.134,03 zł, 6. Słupsk 3.836,21 zł. Na ostatnim, 48. miejscu uplasowały się Mysłowice z kwotą per capita 835,48 zł. Sopot zajął 12. pozycję, osiągając wartość 3.493,89 zł na osobę, a Koszalin miejsce 33. i 3.493,89 zł.
.
W opracowaniu rankingu wśród inwestycji zrealizowanych dzięki środkom unijnym w Słupsku ze względu na ich znaczną liczbę wymieniono jedynie kilka. Przede wszystkim ring miejski, który pozwolił na wyprowadzenie ruchu pojazdów poza centrum, a jednocześnie stworzył nowy przebieg drogi krajowej 21, a także budowę węzła transportowego, mającego integrować różne środki transportu zbiorowego, z dworcem kolejowym, autobusowym, parkingiem ze 122 miejscami dla pojazdów oraz 56 stanowiskami dla rowerów, z podziemnym tunelem. Jako ważną inwestycję poprawiającą biokondycję miasta wskazano również kliny zieleni. Dzięki temu projektowi powstały m.in. trzy skwery miejskie, dwa parki – wschodni i zachodni, zagospodarowano otoczenie Stawku Łabędziego czy obszar zieleni przy Alei Brzozowej. W sumie rewitalizacji poddano 19 hektarów terenów zielonych. Trzeba także wymienić inwestycję prowadzoną z dużym rozmachem – rewitalizację Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Słupska, w tym bulwarów nad Słupią, które zyskały trzy nowe kładki i nową przestrzeń funkcjonalną wraz z zagospodarowaniem terenu przybrzeżnego.
.
O wysokiej pozycji Słupska w rankingu „Wspólnoty” w zakresie wykorzystania środków Unii Europejskiej per capita zadecydowały m.in. wysokie kompetencje osób zajmujących się pozyskiwaniem, realizacją i rozliczaniem projektów współfinansowanych ze źródeł unijnych, które monitorują programy dotacyjne i potrafią na czas sporządzić dobry wniosek aplikacyjny dla miasta. Oprócz ratuszowego wydziału zarządzania funduszami środki na różnorodne inicjatywy skutecznie pozyskują także jednostki organizacyjne miasta oraz spółki samorządowe. Według danych miasta wartość projektów w ostatniej perspektywie 2014-2020 wyniosła 423.299.121 złotych, a przyznane dofinansowanie z UE 261.827.239 złotych. Z kolei w samym już 2021 roku miasto wraz ze spółkami miejskimi i jednostkami organizacyjnymi realizowało 107 projektów z dofinansowaniem zewnętrznym, w tym z budżetu państwa i ze środków unijnych, na łączną kwotę 411.886.946 złotych. (Joanna Wojciechowicz-Bednarek)

Skomentuj