K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Staże dla bezrobotnych

0

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku dysponuje środkami przeznaczonymi na organizację staży dla osób bezrobotnych. Ze wsparcia mogą korzystać mieszkańcy spełniający określone kryteria. To również dobra informacja dla pracodawców chcących zawrzeć umowę na zorganizowanie stażu.

Bezrobotni mieszkańcy powiatu lęborskiego mogą ubiegać się o odbycie stażu. Dotyczy to osób, które nie ukończyły 30 lat oraz powyżej tej granicy, ale znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy – kobiet, długotrwale bezrobotnych, z niepełnosprawnościami, powyżej 50 roku życia i o niskich kwalifikacjach. Środkami na realizację tej formy aktywizacji zawodowej dysponuje lęborski urząd pracy.

Danuta Bodnar z Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP w Lęborku tłumaczy, że stażysta nabywa doświadczeń, umiejętności takich, które później pozwolą mu pracować na danym stanowisku. Program stażu przygotowuje pracodawca i w nim umieszcza te czynności, których wymaga od kandydata na przyszłego pracownika. Osoba bezrobotna odbywa staż przez okres nie krótszy niż trzy miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy. Jeśli stażysta nie ma ukończonych 30 lat życia, może korzystać z tej formy aktywizacji zawodowej nawet do 12 miesięcy. Za każdy miesiąc odbytego stażu osoba bezrobotna otrzymuje stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych.

Urzędnicy zachęcają pracodawców do składania wniosków o zawarcie umowy na zorganizowanie stażu. Danuta Bodnar podkreśla, że urząd dysponuje środkami na ten cel i lokalni przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z nich, a w konsekwencji fachowego przygotowania przyszłego pracownika. Urzędniczka zaprasza do PUP na rozmowę i pobranie niezbędnego formularza.

Wnioski są dostępne w siedzibie urzędu, pokój numer 5. Można je pobrać także za pośrednictwem strony internetowej www.pup.lebork.pl. Organizator stażu po jego zakończeniu zobowiązany jest zapewnić bezrobotnemu dalsze zatrudnienie.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.