K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Łączeniowe deklaracje

0

Dziś, 17 stycznia, odbyła się zdalna sesja Rady Miejskiej zwołana na wniosek prezydenta Słupska. Radni zajęli się sprawą przeprowadzenia konsultacji dotyczących zmiany granic administracyjnych miasta. Rozpatrywano także obejmującą 12 punktów deklarację miasta wobec mieszkańców 6 sołectw, które mają zostać włączone w granice Słupska.

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Słupsku radni głosowali w sprawie dwóch uchwał. Pierwsza z nich dotyczyła zmiany w przyjętej w grudniu uchwale o przeprowadzeniu konsultacji w przedmiocie zmiany granic administracyjnych Słupska. Chodziło jedynie o termin wejścia w życie. Po poprawce ma to nastąpić po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Następnie głosowaniu poddano uchwałę w sprawie deklaracji Rady Miejskiej dla przyszłych mieszkańców z terenów 6 sołectw, które miałyby zostać włączone w granice miasta. Są nimi Bierkowo, Krępa Słupska, Płaszewko, Strzelino, Włynkówko, Siemianice oraz część sołectwa Swochowo – Niewierowo.
– Rada Miejska w Słupsku, w ramach posiadanych kompetencji, przyszłym mieszkańcom miasta Słupska deklaruje – wymienia Łukasz Kobus, sekretarz miasta. – Utrzymanie i modernizację istniejącej infrastruktury technicznej, komunalnej i zabytkowej; kontynuację rozpoczętych inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej i komunalnej; utrzymanie placówek oświatowych (szkoły, przedszkola), w tym zachowanie dotychczasowej kadry, zachowanie dostępu dla dzieci również spoza obszaru miasta, zachowanie dostępu do bezpłatnych zajęć na basenie. Utrzymanie i wsparcie działalności wszystkich funkcjonujących na terenie Ochotniczych Straży Pożarnych. Utrzymanie funkcjonowania świetlic. Utrzymanie i wsparcie działalności funkcjonujących klubów sportowych i zapewnienie im dostępu do infrastruktury sportowej miasta. Objęcie komunikacją miejską MZK Słupsk. Utrzymanie i modernizację terenów zielonych i terenów rekreacyjnych. Utrzymanie wsparcia dla funkcjonujących organizacji pozarządowych. Zapewnienie dostępu do środków w budżecie obywatelskim na poziomie nie mniejszym niż obecny fundusz sołecki. Wprowadzenie jednakowej polityki taryfowej w zakresie gospodarki wodno – ściekowej oraz gospodarki odpadami, w szczególności w zakresie stosowania dla wszystkich mieszkańców jednakowej ceny i opłaty za dostarczanie wody i odbiór ścieków oraz za odbiór odpadów oraz zachowanie prawa do hodowli bydła, trzody chlewnej i drobiu przez funkcjonujących rolników.

Radni nie mieli pytań ani wniosków, w związku z czym projekt uchwały poddano głosowaniu. Deklaracja miasta została przyjęta jednogłośnie. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.